Ниигэм 22 sep 2021 328

​Буряадай гиир үргэгшэд дэлхэйн чемпионадта хабаадаха

© фото: Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаман

Ородой Холбоото Уласай суглуулагдамал командын бүридэлдэ Буряадай гурбан тамиршан гиир үргэлгөөр дэлхэйн чемпионат болон первенстводэ хабаадаха. Тамирай тус хэмжээ ябуулга Венгриин ниислэл хотодо октябриин 21-һээ 25 болотор үнгэргэгдэхэ.

Буряадайнгаа тамиршадта амажалта хүсэнэбди. Эдэ хэд бэ гэхэдэ, 68 кг хүрэтэр шэгнүүртэ двоеборье гэһэн янзада Ородой спортын мастер Дмитрий Коломин, энэл янзада 78 кг хүрэтэр шэгнүүртэ уласхоорондын классай Ородой спортын мастер Андрей Рассадин; 78 кг хүрэтэр шэгнүүртэ ута циклдэ хүрэтэр шэгнүүртэ уласхоорондын классай Ородой спортын мастер Сергей Каргин гэгшэд болоно. 

Источник: Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаман

Фото: Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаман