Ниигэм 23 sep 2021 55

​Улаан-Үдэдэ трамвайн хоёр шэнэ маршрут байгуулагдаха

© фото: pixabay.com

Улаан-Үдэ хотын захиргаанай сайтда трамвайн хоёр шэнэ маршрут байгуулха тухай тогтоол толилогдоо. Тэрэнэй ёһоор, 7-дохи, 8-дахи маршрудуудаар трамвайнууд ябажа эхилхэ.

7-дохи маршрудай трамвай «БНЦ – Соведүүдэй талмай - Комсомольская - ТП «Фортуна» - ВСГТУ – БНЦ», 8-дахи маршрудай трамвай «БНЦ - ВСГТУ - ТП «Фортуна» - площадь Комсомольская – Соведүүдэй талмай – БНЦ» гэһэа замаар ябаха.

Фото: pixabay.com