Ниигэм 24 sep 2021 147

Һаргама һайхан болохо гэбэл...

Улаан-Үдэдэ гоо һайханай үшөө нэгэ студи үүдэеэ һаяхана сэлижэ, улад олониие урижа байнхай. Балтахиновай гудамжын 17-дохи байрада түбхинэһэн худалдаа наймаанай түбэй хоёрдохи дабхарта «Династия» гэжэ студи оршоно.

Тус студиие хүтэлбэрилэгшэ Надежда Викторовна Цой уужам һаруул танхим соогоо уриханаар энеэбхилэн угтаба. «Тааруу газар һара шахуу бэдэрээбди, хотынгоо тэг дунда иимэ hайхан байра олоhондоо ехэ баяртайбди. Июль һарын эсэс багаар оложо, нүхэд түрэлтэнөөрөө шэнэлхын ажал ябуулаабди. Ганса хана будахашэрдэхэhээ бэшэ, уһа оруулаабди, тэрэнээ халаадаг юумэ табяабди. Үһэ ба хюмһанай түхеэрэлгэнүүдые Новосибирскһээ, Москваһаа болон Краснодарһаа захижа асаруулаабди, - гэжэ Надежда Викторовна хэлэхэ зуураа дэлгүүрһээ һаяхан абтаһан гэжэ мэдэхээр шэб шэнэхэн хэрэгсэлнүүдые харуулба. Тиигээд үшөө иигэжэ нэмэбэ, - хүндэ байгаалиһаа үгтэһэн һайханииень үлөөхын тулада мүнөө янза бүриин арга боломжо бии. Тиигэхын тулада бидэ оролдонобди. Дээдын шанарай итальян косметикэ хэрэглэнэбди».

Жэшээлхэдэ, янза бүриин шэрээр будаһаар, үнгөө алдаһан үһэ анханайнь ялагар хэбтэ оруулхаар хоморой ботокс энэл студида хэрэглэнэ. Теэдшье дээдын шанарай мастернууд үһэ заһана гээд тэмдэглэхэ хэрэгтэй. Тэдэн тусхай һуралсал гаранхай. Студи нээхын урда тээ уласхоорондын хэмжээнэй стилист-модельер Анастасия Курмановае Челябинск хотоһоо урижа, зүбшэл заабаринуудыень халан абхуулаа бшуу. Энэ залуу эхэнэр «Династия» гэжэ франшизын эзэн юм. Ородой Холбоото Уласта олзын хэрэг ябуулагшадай дунда франшиза гээшэ һаянайл дэлгэржэ эхилээ. Эрхим бизнесменүүд өөһэдынгөө марка, бренд худалдахадаа, олоһон бүхы дүршэлөө дамжуулна гээшэ. Анастасия баһал дүршэлөөрөө хубаалдаа. Гадна нээлгын баяр ёһололдошье хабаадалсаа. Надежда Цой Москвада менеджерээр хүдэлхэдөө, «Династия» гэжэ уран һайханай студиин франшиза түрэлдөө дурадхажа, Буряад руу иимэ студи асарба гээшэ. Улаан-Үдын ажаһуугшад тиишээ харгылжал байха бэзэ.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: «Династия» студиин гэрэл зурагууд