Ниигэм 27 sep 2021 288

​Уһанда абтаһан Буряадай аймагуудта үшөө 14 сая түхэригһөө дээшэ туһаламжа үзүүлэгдээ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласта үерһөө хохидоһон хүнүүдтэ мүнгэнэй болон бусад туһаламжа үзүүлэгдэһээр. Сентябриин 23-да онсо байдал һэргылхэ болон хойшолонгуудые усадхаха болон түймэрэй аюулгүй байдал хангаха талаар комисси аймагуудай элжээтэ мэдүүлгэнүүдээр хэлсэһэн байна. Тиигэжэ Хяагтын болон Тарбагатайн аймагуудай ажаһуугшадта 14 сая түхэригһөө дээшэ нэмэлтэ тэдхэмжэ һомологдохо гэһэн шиидхэбэри абтаа.

Зөөриеэ алдаһан Хяагтын аймагай ажаһуугшадта нэгэ доро түлэгдэхэ мүнгэн туһаламжа үзүүлхэ хэрэгтэ Буряад Уласай Засагай газар 13,8 сая түхэриг дамжуулаа. Тэрэ тоодо:

- нэгэ хүндэ 10 мянган түхэриг гэжэ тооложо, 404 ажаһуугшадта 4 040 000 сая түхэриг нэгэ доро түлэгдэхэ;

- бүхы зөөриеэ алдаһан аймагай 34 ажаһуугшада хүнэй 100 мянган түхэриг гэжэ тооложо, 3 400 000 түхэригэй мүнгэн туһаламжа үзүүлэгдэхэ;

- зарим зөөриеэ алдаһан аймагай 118 ажаһуугшадта нэгэ хүндэ 50 мянган түхэриг гэжэ тооложо, 5 900 000 түхэригэй мүнгэн туһаламжа үзүүлэгдэхэ.

Уһанда абтажа, огородойнгоо эдеэ бултыень алдаһан хүнүүдтэ 1028 түхэригэй огородой эдеэ тарааха. Нэгэ хүндэ жэлэй 90 кг хартаабха, 40 кг капуста, 17 кг морковь, 18 кг свекла гэжэ тооложо, «Борщын набор» тараагдаха.

Энэл туһаламжада Тарбагатайн аймагай «Саянтуйское» һомоной ажаһуугшад хүртэхэ. Нэгэ хүндэ жэлэй 90 кг хартаабха, 40 кг капуста, 17 кг морковь, 18 кг свекла гэжэ тооложо, юһэн ажаһуугшада туһа хүргэгдэхэ.

Энээнһээ урид комиссиин шиидхэбэреэр 2660 хүндэ 53, 8 сая түхэригэй тэдхэмжэ түлэгдөө, 3,6 сая түхэригэй 905 хүн «борщын наборто» хүртөө һэн. 

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар