Ниигэм 27 sep 2021 270

​Анха түрүүшынхиеэ Медишкола Сахалинда үнгэргэгдэхэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

2021 оной сентябриин 28-һаа 30 болотор Южно-Сахалинск хотодо «Медиашкола: Дальневосточный репортер» гэһэн хэмжээ ябуулга дүрбэдэхиеэ эмхидхэгдэжэ, түрүүшын очно сесси үнгэрхэ.  Түсэлэй бэелүүлэгдэжэ байһан дүрбэн жэлдэ хабаадагшадай тоо байгша ондо тон олон, 244 хүн. Буряад Уласһаа медиа һалбариин 11 мэргэжэлтэд һуралсал гараха.

- Коронавирусһаа боложо тохёолдоһон байдалһаа Медиаһургуулиин хабаадагшадай уулзалга тон удхатай болоо. Нюур нюураараа уулзажа, ганса эрдэм мэдэсээрээ бэшэ, харин һанал бодолоороо хубаалдаха, бэе бэетэеэ танилсаха гээшэ түсэлэй шухала һалбари болоно. Пресс-албануудай хүдэлмэрилэгшэд болон сэдхүүлшэдтэ Медиаһургуулиин сессинүүдтэ хабаадалга хадаа ажалдань эршэ нэмэхэ гэжэ мэдээжэ, - гэжэ «Медиашкола: Дальневосточный репортер» гэһэн түсэлэй Алексей Бабков хэлэбэ.

Алас Дурнын тойрогой 11 можо нютагуудай медиа һалбариин 80-яад түлөөлэгшэд Южно-Сахалинскда үнгэргэгдэхэ Медиаһургуулиин очно сессидэ сугларха. Бүхыдөө 200-һаа дээшэ хүнүүд хэмжээ ябуулгада хабаадаха.

Медиа һургуулиин түрүүшын үдэр «ProДФО-Сахалинская область» гэһэн хуралдаантай суг үнгэргэгдэхэ. Эндэ окологиин асуудалнуудаар хэлсэхэ юм: засаг зургаанай экологи, олзын хэрэг эрхилэлгын экологи болон ниигэмэй экологи.  Энэл үдэр «Первые итоги третьего сезона премия им. В.К.Арсеньева» гэһэн дүхэриг шэрээ Алексей Варламов болон Андрей Геласимов гэһэн уран зохёолшодой хабаадалгатайгаар үнгэрхэ.

Медиа һургуулиин хоёрдохи үдэр бүхы хабаадагшад «Политджойстик» гэһэн тг-каналай автор Марат Башировай «Лайфхаки для продвижения контента в тг-каналах», «Школа техники речи Ксении Черновой» һургуулиин хүтэлбэрилэгшэ Ксения Черновагай «Голос как инструмент влияния», кинетикэ болон невербальна харилсаанай талаар мэргэжэлтэ шүүбэришэн Валентин Шишкинэй «Технологии невербальной коммуникации или как управлять «языком тела», РАСО эблэлэй политтехнологинуудай талаар хорооной секретарь Евгений Стуловай «Методы быстрого завоевания внимания аудитории в предвыборный период», «Медиалогиин» PR-захирал Надежда Жуковскаягай «Критерии эффективности работы пресс-службы» гэһэн мастер-классуудта орохо аргатай.

Медиа һургуулиин гурбадахи үдэртэ мэдэсэлэй ажалай түлөө харюусадаг ганса засагай газарай түлөөлэгшэд хабаадаха юм. Энэ һуралсалай хэмжээндэ онсо байдалай тохёолдоходо, яажа

Баримта
«Медиашкола: Дальневосточный репортер» гэһэн туршалгын түсэл хадаа Алас Дурнын зүгтэ мэргэжэнги сэдхүүлшэдэй, блогернуудай, можо нютагуудай болон аймагуудай мэдээсэлэй албануудай хүдэлмэрилэгшэдэй мэргэжэл дээшэлүүлхэ талаар үнгэргэгдэдэг. Энэ түсэл Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшын аппарадай дэмжэлгээр Ниигэмэй эдэбхи үүсхэлэй хүгжэлтын жаса 2018 онһоо хойшо үнгэргэнэ. Медиаһургуулиин заочно һуралсалтай хамта очно сессинүүд эмхидхэгдэдэг, эмхидхэгшэдэй һанаашаар тэдэниинь кварталда нэгэ дахин үнгэрхэ ёһотой. 2020 ондо паедемиһээ боложо, очно һуралсалай тоо бага болоһон байна.

Түсэлэй бэелүүлэгдэһэн гурбан жэлдэ очно долоон сесси үнгэргэгдэжэ, Алас Дурнын медиаһалбариин 700-һаа дээшэ хүдэлмэрилэгшэд хабаадаа. Олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй, SMM, медиа эрхэ, харилсаанай психологи, фото буулгабари болон бусад һалбаринуудай 100-һаа дээшэ мэргэжэлтэд һуралсал, дискусси үнгэргэхэеэ уригдаһан юм. Медиа һургуулида һуралсал түлбэригүй үнгэргэгдэнэ гээд тэмдэглэлтэй.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар