Ниигэм 28 sep 2021 556

​Буряадай Яруунын аймагай гулваа мүрысөөнэй дүнгүүдээр томилогдохо

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Байгша ондо улас дотор юһэн аймагуудай гулваанар мүрысөөнэй дүнгүүдэээр томилогдохо. Дүрбэн аймагта дүнгүүд эли болонхой, харин табан аймагта мүрысөөн эмхидхэгдэхэ. Буряад Уласай Толгойлогшо Яруунын аймагай гулваагай тушаалда зууршалагшатай уулзаба.

Яруунын аймагаар һүүлэй сагта ябахадаа, Алексей Цыденов гулваагай тушаалда зууршалагшадтай уулзажа, тэдэнэй ажалай түсэбүүдтэй танилсаһан байна. Эдэ уулзалгануудай дүнгүүдээр, уласай хүтэлбэрилэгшэ тушаалда зууршалагша Чингис Цыренжаповтай уулзаа.

Чингис Цыренжапов Буряадай Толгойлогшые аймагаа хүгжөөхэ талаар программатаяа танилсуулаа. Мүнөө Чингис Мункоевич нютагай засагай байгууламжын хүтэлбэрилэгшын орлогшоор хүдэлнэ, энээнһээ урид аймагай захиргаанай мүнгэн-һангай хороониие хүтэлбэрилжэ байгаа.

Буряадай Толгойлогшо Чингис Цыренжаповта амжалтатай хүдэлхыень, һанаһан зорилгонуудаа бэелүүлхыень хүсэбэ.

Яруунын аймагай гулваагай хүтэлбэрилэгшэ һунгаха талаар мүрысөөнэй комиссиин ажал ноябриин эхинһээ захалха. Конкурсын комиссиин тушаалда дэбжүүлһэн хүнүүдһээ аймагай түлөөлгын засаг зургаан аймагай хүтэлбэрилэгшые томилхо. Мүрысөө үнгэргэхэ талаар харгын карта байгуулагданхай.

 

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар