Ниигэм 28 sep 2021 226

​Алас Дурнын тойрогой экологиин асуудалнуудаар Сахалинда зүбшэхэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Сентябриин 28-да Южно-Сахалинск хотодо «ProДФО – Сахалинская область» гэһэн форум эхилээ. Алас Дурнын тойрогой 11 можо нютагууд байгаали хамгаалха талаар шэнэ аргануудые байгуулхаа нэгэдэбэ. Энэ форумдо Буряадай делегаци хабаадалсана.

Үйлэдбэриин томо компанинуудай, гүрэнэй засаг зургаанай, байгаалиин оршон шэнжэлхэ, һэргээхэ талаар ажал ябуулдаг экологиин эмхинүүдэй түлөөлэгшэд, сэдхүүлшэд, блогернууд форумдо оролсоно.

- Энэ форум ганса газар дэбисхэрэй хилэ үргэдхэнэ бэшэ, харин мэргэжэлэйшье талаар нүлөөлнэ. Экологиин асуудалнуудаар зүбшэхэ талаар ехэ талмай эндэ эмхидхэгдэнхэй. Энэ асуудал бүхы дэлхэйдэ шухала болонхой. Оршон тойрон байгаали хамгаалха талаар можо нютаг бүхэн өөрын ажалнуудтай, шиидхэбэринүүдтэй. Тиигээшье һаань, хүсэеэ нэгэдүүлхэ шухала. Хэмжээ ябуулга энэ сэдэбээр эмхидхэгдэһэниинь харюусалгатай, хэрэгтэй болоно, - гэжэ «Совет муниципальных образований Республики Бурятия» гэһэн эблэлэй мэдээсэлэй таһагай дарга, форумдо хабаадагша Татьяна Чемеринская хэлэбэ.

 «Экология Бизнеса: социальная ответственность, зеленые инновации и экономическая эффективность» гэһэн түрүүшын дискуссида Гринпис эмхиин Ородой таһагай түсэлэй захирал, заншалта энергетикын һалбариин ажаябуулгын ниигэмэй-эдэй засагай хойшолонгуудай талаар мэргэжэлтэ шүүбэришэн Владимир Чупров, «Экология. Раздельный сбор отходов», «Эксперт Втор» гэһэн экологиин эмхинүүдэй хүтэлбэрилэгшэд хабаадаа.

Ниигэмэй экологиин талаар баһал талмай эмхидхэгдээ. Өөрынгөө хойноһоо бог шорой үлээхэгүй, харюусалгатайгаар хэрэглэхэ дадал байгуулга шухала гэһэн асуудалаар экоконсультантнууд, экологическа сэдхүүлшэд хөөрэжэ үгөө. «Зелеными экосоветами по переходу от ЭГО к ЭКО» тухай зүбшэлнүүдээр телевидениин хүтэлэгшэ Ирена Понарошку хубаалдаа.

«Экология Власти: «зеленые» стандарты ответственности за будущее ДФО» гэһэн дискуусида Алас Дурнын тойрог болон Арктика хүгжөөхэ талаар Ородой Холбоото Уласай сайд Алексей Чекунков элидхээ.

Хуралдаанай хоёрдохи үдэр «Дальневосточный репортер» медиа һургуулиин 4-дэхи халаанай түрүүшын очно сесси үнгэргэгдэхэ. Сэдхүүлшэд, блогернууд, PR-албануудай мэргэжэлтэд һуралсал гаража, мастер-классуудта хабаадаха.

 - Таанадтай туһатай мэдэсэлээр хубаалдаха, гансашье һайн талануудые хэлэхэ бэшэ, өөһэдынгөө дутуу дунданууд тухай үнэн сэхээр хөөрэхэ манай уялга болоно. Ямаршье асуудалда харюусажа, таанадые һургажа, таанарһаа һурахаар бэлэмди, - гэжэ Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшын орлогшо Григорий Куранов хэлэбэ.  

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар