Ниигэм 29 sep 2021 354

​«Нангин Байгал» гэһэн экофестиваль Буряад Уласта үнгэргэгдэбэ

© фото: Цындыма Бабуева

Сентябриин 24-28-ай үдэрнүүдтэ уран шүлэгшэдэй, өөрынгөө бүтээлнүүдые гүйсэдхэдэг дуушадай дунда анха түрүүшынхиеэ «Нангин Байгал» гэһэн экологическа фестиваль үнгэргэгдэбэ. Тус урилдаанай хүндэтэ айлшад боложо, Буряадай арадай ирагуу найрагша Андрей Румянцев мэдээжэ шүлэгшэн, бард Виктор Пеленягрэ хоёр хүрэжэ ерэһэн байна. 
Буряадай Уран зохёолшодой эблэлые бэхижүүлхэ, нэгэдүүлхэ гэһэн һэдэлгэ энэ хэмжээ ябуулгын гол зорилго болоно. Уран бэшээшэдэй нэгэдэлэй ээлжээтэ хуралдаан дээрэ энэ асуудалда горитой анхарал табигдаа. «Эрхимээр фестиваль үнгэргэһэнэймнай түлөө Эхэ ороноймнай зүрхэн болохо Москва хотоһоо эхилээд, Үбэр Байгалай хизаарһаа болон Эрхүү можоһоо Баярай бэшэгүүд бууна», - гэжэ эмхидхэгшэдэй нэгэн, мэдээжэ ирагуу найрагша Есугей Сындуев хэлэнэ.

«Нангин Байгал» гэһэн экофестивалиин түрүүшын үдэр Улаан-Үдэ хотын Үндэһэтэнэй номой санда үнгэргэгдэһэн байна. Тэндэ буряад ба ород хэлэн дээрэ бэшэдэг зохёолшод, оршуулагшад, барднууд дүрбэн бүлэгтэ хубааржа ажаллаа. Мүнөөдэрэй байдалда тохёолдоһон бэрхэшээлнүүдые яажа шиидхэхэб, саашадаа ямар шугамаар хүгжэхэбибди гэжэ сугларагшад 
хөөрэлдэһэн байха юм. Дэлхэйн эрдэни зэндэмэни болохо нангин Байгал далайгаа аршалха, тэрээндээ ехэл анхарал хандуулха асуудал фестивалиин гол асуудалнуудай нэгэн байгаа. Гадна хабаадагшад Байгал далайнгаа эрьедэ ошожо, уран шүлэг, уянгата дуугаа үргэн бариба. Тус хэмжээ ябуулга удха шанартайгаар үнгэргэгдэжэ, саашадаа жэл бүри үнгэргэгдэхөөр хараалагдана.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Цындыма Бабуева