Ниигэм 4 oct 2021 242

​Буряадай «Аршаан» курорт хүгжөөхэ тухай хэлсээ Алексей Цыденов баталаа

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Сентябриин 28-да Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон «Курорты Бурятии» гэһэн хизаарламал харюусалгатай бүлгэмэй захирал Батор Цынгуев хоёр Москвада үнгэрһэн мүнгэ хүрэнгэ оруулагшадта зорюулагдаһан road show «Байкал» гэһэн промо-турай хэмжээндэ суг ажал тухай хэлсээ баталба. Тэрэнэй ёһоор, Буряадай Түнхэнэй аймагай «Аршаан» курорт хүгжөөхэ талаар инвестициин түсэл бэелүүлэгдэхэ.

- Уласай эмнэлгын-элүүржүүлгын аяншалга һонирхолтой болгохо талаар ажал «Курорты Бурятии» гэһэн компаниин түсэлнүүдтэй холбоотой. Энэ бүлгэм элүүржүүлгын «Аршаан» болон «Горячинск» эмъинүүдэй һэльбэн шэнэдхэлгэ үргэлжэлүүлһээр. Москва хотодо роад шоу суглаанда уласай «Аршаан» курортын хүгжэлтын талаар тусхайта хэлсээн баталагдаа. Һаяын сагта мүнөө үеын стандартаар номернүүдэй жаса, эмгэлгын танхимууд һэльбэн шэнэлэгдэхэ. Буряадай курортнуудта аяншалагшадай амархаар зохид оршон байгуулагдаха, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ. 

«Курорты Бурятии» бүлгэмэй «Аршаан» курорт хүгжөөхэ талаар мүнгэ хүрэнгэ оруулалгын томо түсэл 2021-2030 онуудта хараалгаданхай. Бүхыдөө инвестициин хэмжээн 1,6 миллиард түхэриг болохо юм. Түсэлэй бэелүүлэгдэхэдэ, ажалай нэмэлтэ 100-һаа дээшэ һуури байгуулагдаха.

Энээнһээ урид Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда Алексей Цыденов «Курорты Бурятии» компаниин хүтэлбэрилэгшэд «Горячинск» курортын дэбисхэртэ элүүржүүлгын комплекс бариха тухай хэлсээ баталһан байна. Инвестициин хэмжээн – 1,3 миллиард түхэриг.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар