Ниигэм 5 oct 2021 564

​«Буряад үнэнэй» хуудаһанда: октябриин 5-да - уголовно мүрдэлгын үдэр

Хуули буса аашануудые һүйдхэдэг зонтой тэмсэхэ, һэргылэмжын ажал ябуулха гэжэ 1918 оной октябриин 5-да дотоодын хэрэгүүдэй талаар Наркомадай тогтоолоор уголовно бэдэрэлгын албан байгуулагдаһан түүхэтэй. 100 гаран жэлэй туршада тэрэ хүгжэлтын өөрын харгы гаталжа, дотоодын хэрэгүүдэй талаар албанай таһаршагүй нэгэ хубинь болонхой.

Ниитын болон гүрэнэй байгуулалтын урдаһаа эсэргүү ябадал гаргаад гү, али алуур дээрмэ хэһэнэй удаа тэрьелжэ ошоһон зониие бэдэрхэһээ эхилээд, нилээд хүндэ сэрэгэй улас түрын ажал гэжэ ойлгохо хэрэгтэй. Намарай дунда һарын 5-да тус албанай хүдэлмэрилэгшэдэй мэргэжэлтэ һайндэр тэмдэглэгдэг юм. Хүнгэн бэшэ энэ һалбарида алба хаадаг зониие һайн үдэрөөрэнь амаршалаад, ажалдань амжалта хүсэе!

Сагдаагай ажалда олон жэлдэ хүдэлжэ амаралтада гараһан милициин майор Бимба Сагбаевич Гомбоевтой хэһэн хөөрэлдөө сониноймнай шэнэ дугаарта уншаха аргатайт.

 

Автор: Булат БАДМАЕВ