Ниигэм 5 oct 2021 208

​Ивалгын аймагта уһанһаа хохидогшодто Буряадай ажаһуугшад туһа хүргэнэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Волонтёрнууд болон Буряад Уласай аймагууд Ивалгын аймагта үерһөө хохидогшодто туһа хүргэнэ. Засагай газарай штабай суглаанда Ивалгын аймагай гулваа Виктор Очировай хэлэһээр, эдеэ хоол болон бусадшье шухала эд бараа волонтёрнууд, һомонуудай болон аймагуудай засаг зургаан түлбэригүйгөөр дамжуулна.

- Октябриин 1-дэ «Оронгойское» гэһэн һомонһоо огородой эдеэ (хартаабха, капуста, морхооб) Поселье нютагай ажаһуугшадта дамжуулагдаа. Хэжэнгын аймагай захиргаан зундаа болоһон үертэ хохидоһон Поселиин ажаһуугшадта 50 мэшээг хартаабха дамжуулаа. Байгша ондо олон аймагууд шахардуу байдалда ороо гэжэ ойлгонобди, тиигэбэшье арга шадалаараа туһа хүргэһэндэнь баяртайбди, - гэжэ Виктор Очиров хэлэбэ.

Энээнһээ урид һайн дуратанай уласай нөөсын «Добродом» түб Загарайн аймагай һайн дуратанай түбһөө болон Загарайн аймагай ажаһуугшадһаа, Эрхиригэй ажаһуугшадһаа дүшэн мэшээгһээ дээшэ хартаабха, огородой эдеэ, 10 мянган түхэригһөө дээшэ сэнтэй эдеэ хоол, эд бараа, гутал, хубсаһа дамжуулаа.

Эдеэ хоолой 52 набор Улаан-Үдын болон Буряадай Епархиин, Ородой Үнэн Алдартанай сүмэһөө, «Титан» компаниһаа, «Волонтерская Рота боевого братства Заиграевского района» таһагһаа, Улаан-Үдын ажаһуугшадһаа дамжуулагдаа. Эдеэ хоолой наборто һүн, лапша, хүрпээ, тоһон, амтан шэхэр, сай, талхан, консервнүүд болон тон хэрэгтэй эд бараан ороһон байна. Олон үхибүүдтэй гэр бүлэнүүдтэ хүрпээ, лапшаа, тоһон ехээр дамжуулагдаа. Уһанһаа хохидоһон Гүрэльбэ һууринай – 37, Сотниковын 15 бүлэдэ туһа хүргэгдөө.

Һайн дуратанай «Добродом» түбтэ тэмдэглэһэнэй ёһоор, август һарада һайн дуратан Хяагтын, Загарайн, Хориин аймагуудта болон Улаан-Үдэдэ туһа хүргөө. Хяагтын аймагта волонтёрнууд Хяагта хотодо, Усть-Кяхта болон Хоронхой нютагуудта үерэй хойшолонгуудые усадхалсаа. Улаан-Үдэдэ волонтёрнууд эдеэ хоо, хэд бараа, хубсаһа суглуулжа тараагаа. Загарайн аймагта волонтёрнууд «Соседский мешок» гэһэн акци эмхидхэжэ, хохидогшодто эдеэ хоол, огородой эдеэ дамжуулаа. Хориин аймагта һайн дуратан ххидолдо ороһон хүнүүдтэ эдеэ хоол дамжуулаа.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар