Ниигэм 5 oct 2021 221

​Буряадай аяншалгын түсэл Ородой Засагай газарай шанда хүртөө

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Ородой Холбоото Уласай Засагай газар аяншалгын һалбарида шангуудые барюулха тухай захирамжа абаба. Буряад Уласай түсэл гүрэнэй аяншалгын эрхим маршрудуудай дунда тэмдэглэгдэжэ, нэгэ сая түхэригэй дэмжэлгэдэ хүртэхэ.

Засагай газарай Түрүүлэгшэ Михаил Мишустин 2021 оной аяншалгын һалбарида шангуудые барюулха тухай захирамжа абаа.

 Буряад Уласһаа «Солонго» бүлгэмэй захирал Баирма Жалсараева, «Центр Старообрядцев» бүлгэмэй аяншалгын талаар менеджер Любовь Пластинина болон «Жассо Тур» бүлгэмэй захирал Светлана Цыбикдоржиева гэгшэд «Бурятия - больше чем Байкал» гэһэн түсэлэй түлөө лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртөө.

Бусадшье можо нютагуудай эдэбхи үүсхэл шангуудта хүртөө. Жэшээнь, эрэмдэг бэетэй зондо зорюулагдаһан «Отдых без границ», аяншалгын дэбисхэр хүгжөөхэ талаар «Пора путешествовать по России» түсэл, Камчаткын «Вулканариум» музей, «Бурятия – больше чем Байкал» түсэл, «Знай наше» гэһэн аяншалагшадта болон аяншалгын олзын хэрэгтэ зорюулагдаһан түсэлнүүд, «Клуб путешествующих по России RussiaTravel.club» болон бусад түсэлнүүд.

Шангай лауреадууд хүндэлэлэй тэмдэгүүд болон дипломуудаар шагнагдахаһаа гадна, нэгэ сая түхэригөөр дэмжэгдэхэ.

Мүрысөөндэ илагшадые эмхинүүд хоорондын тусхай зүблэл шэлэн абаа. Тиихэдээ түсэлэй ниигэмэй болон эдэй засагай удха шанар, тэрэнэй аяншалгын хүгжэлтэ болон айлшадые угтан абаха индустрида оруулха хубитань сэгнэгдээ.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар