Ниигэм 5 oct 2021 468

​«National Geographic» сэдхүүлэй мүрысөөндэ Буряадай аяншалгын объектнүүдые дэмжэе

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Июнь һараһаа Буряад Улас «National Geographic Traveler» сэдхүүлэй «Сокровища России» гэһэн түсэлдэ хабаадана. Түсэлэй хэмжээндэ 2021 оной июлиин 1-һээ октябриин 10 болотор https://russia.nat-geo.ru/ сайтда гүрэнэй аяншалгын эрхим объектнүүдэй түлөө онлайн аргаар һанал хуряалга үнгэргэгдэнэ.

“Природный объект”, “Туристическая тропа”, “Экскурсионный маршрут”, “Речной и морской круиз”, “Культурно-исторический объект”, “Общественное пространство”, “Пляжный курорт”, “Национальная кухня”, “Народный промысел” болон “Традиционный праздник” гэһэн арбан номинацида һанал хуряалга эмхидхэгдэнэ.

Аяншалгын объектнүүдэй түлөө һанал хуряалгада мүнөө дээрээ Буряадай бууза түрүүлнэ, тэрэнэй түлөө 12% дуун үгтэнхэй. «Горячинск» курорт болон эбэрһээ хэгдэһэн сувенирнүүд 3%, 4% дуу абаад байна.

https://russia.nat-geo.ru/nominations/ гэһэн хаягаар дуугаа үгэжэ болохо.

Буряад Уласһаа онлайн һанал хуряалгада аяншалгын удаадахи объектнүүд хабаадана:

- «Культурно-исторический объект» номинацида – Үбэр Байгалай арадуудай этнографическа музей;

- «Народный промысел» номинацида - эбэрһээ хэгдэһэн Буряадай сувенирнүүд;

- «Национальная кухня» номинацида – Буряадай бууза;

- «Общественное пространство» номинацида – Буряад Уласай Үндэһэтэнэй номой сан;

- «Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт» - «Горячинск» курорт;

- «Природный объект» номинацида - "Джергинский" гүрэнэй дархан газар;

- “Речной и морской круиз” номинацида – «К лежбищу байкальской нерпы» круизай маршрут;

- «Традиционный праздник, событие или фестиваль» - «Сагаалган» һайндэр;

- «Туристическая тропа» номинацида - «Тропа испытаний» маршрут, Үбэр Байгалай үндэһэтэнэй парк;

- «Экскурсионный маршрут» номинацида - «В гостях у Степного кочевника» (Асагад).

Бүхы номинантнууд «Байкал» гэһэн аяншалгын мэдээсэлэй түбэй дэмжэлгээр мүрысөөндэ хабаадана. Буряад Уласай аяншалгын яаман һанал хуряалгада мэдээсэлэй талаар дэмжэлгэ үзүүлнэ.

Арадай һанал хуряалгын дүнгүүд ноябрь һарада согсологдожо, Nat-geo.ru сайтда болон National Geographic Traveler сэдхүүлдэ толилогдохо. Ноябриин 31 болотор шагналга болохо юм.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар