Ниигэм 6 oct 2021 475

​Хүлеэгдэһэн «Хүхюу буряад»

© фото: РЦНТ

2013 онhоо хойшо заншалта болоhон, олондо hайшаагдаһан буряад хэлэн дээрэ үнгэргэгдэдэг «Хүхюу буряад» гэһэн наадан Буряад Уластамнай наймадахи удаа соносхогдобо.

Мүнөө жэл энэ наадан хоёр номинацяар эмхидхэгдэнэ: шог ёгто видео-буулгабаринуудай «Энеэлдэе!» болон «Хүхюу зугаа» гэһэн шог ёгто зохёолнуудай мүрысөөн. Эгээл хүхюутэй, энеэдэтэй буулгабаринуудай болон зохёолнуудай авторнуудта 10 мянган түхэригэй шан барюулагдаха. Жюриин гэшүүд гурбан зохёол шэлэхэ. Удаань эдэ зохёолнуудаар мэргэжэлтэ зүжэгшэд, режиссёр болон сценаристнууд шог ёгто буулгабаринуудые бэлдэхэ. Мүн эгээл эрхим зохёолнууд «Буряад үнэн» сониной хуудаhан дээрэ гараха.

- Хүхюу зугаатайгаар түрэлхи хэлэеэ шудалжа, баяжуулжа болохо ха юм. «Хүхюу буряад» гэһэн мүрысөөндэ хабаадаха дуратайшуулые уринабди, - гэжэ Буряад Уласай Арадай уран бэлигэй түбэй мэргэжэлтэд хэлэнэ.

Буряад хэлэнэй һайндэртэ зорюулагдаһан тоглолтодо илагшадые шагналгын ёһолол үнгэргэгдэхэ. Мүрысөөнэй дүримүүдтэй Буряад Уласай Арадай уран бэлигэй түбэй сайт дээрэ танилсахаар. Мэдүүлгэнүүдые байгша оной октябриин 18 болотор оруулха хэрэгтэй. “Буряад Уласта буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ” гэһэн гүрэнэй программын хэмжээндэ Буряад Уласай Соёлой яаман Арадай уран бэлигэй түбтэй хамта энэ урилдаа эмхидхэнэ.  

Фото: РЦНТ