Ниигэм 6 oct 2021 351

​Улаан-Үдэдэ Ородой географическа нэгэдэлэй ажаябуулгада зорюулагдаһан үзэсхэлэн дэлгэгдээ

© фото: pixabay.com

Октябриин 6-11-эй үдэрнүүдтэ Улаан-Үдын ФСК-гай ордон соо Ородой географическа нэгэдэлэй ажаябуулгада зорюулагдаһан дэлгэсэ ажалаа ябуулна. Энэ хэмжээ ябуулга Буряад Уласай Засагай газарай, Зэбсэгтэ хүсэнүүдэй яаманай үүсхэлээр үнгэргэгдэнэ.

- Ородой географическа нэгэдэлэй түүхэдэ хабаатай һонин мэдээнүүд эндэ дэлгэгдэнэ. Тиихэдэ Сибириин дайда яажа эзэмдэһэн тухай болон сэрэгэй хэрэгүүдые үргэнөөр харуулһан мэдээнүүд үгтэнэ. Ургажа ябаһан залуу үетэниие һонирхуулха байха, - гэжэ Буряад Уласта Ородой географическа нэгэдэлэй түрүүлэгшэ Арнольд Тулохонов хэлэнэ.

Гэхэтэй хамта, бүмбэрсэг дэлхэйн ажаһуугшад сооһоо эгээл түрүүн замбуулинда гараһан космонавт Юрий Гагаринай барижа ябаһан хэрэгсэлнүүдтэй, Эсэгын Агууехэ дайнай мэдэгдээгүй хуудаһануудтай танилсаха аргатайт. «Рысь» гэһэн бэдэрэлгын бүлгэмэй олоһон экспонадуудтай мүн лэ дүтөөр танилсаха арга олдохо юм байна.

Тус харалга үзэхэ дуратайшуул түлөөһэгүйгөөр ерэхэ болоно. Халдабарита үбшэнһөө һэргылэмжын дүримүүд жэншэдгүй дүүргэгдэхэ ёһотой.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: pixabay.com