Ниигэм 6 oct 2021 214

​Буряад Уласта олониие шэрэдэг унаагай түлөө түлбэри дахинаа дээшэлхэнь гү?

© фото: Анна Огородник

Олониие шэрэдэг унаагай түлөө түлбэри дахинаа дээшэлхэнь. Улаан-Үдын Һунгамалнуудай зүблэлэй шиидхэбэриин түсэл хотын сайт ниитэлүүлбэ. Тэрэнэй ёһоор, унаа тээбэриин түлөө сэн 1 түхэригөөр нэмэгдэжэ, 25 түхэриг болохо. Трамвайн түлөө сэн 18-һаа 20 түхэриг болотор ургаха.

Харин һарын туршада ябаха билет бүдүүн зонойхинь 1200 түхэригтэ һаа, һургуулиин үхибүүдэйхи 600 түхэригтэ болохо. Энэ шиидхэбэриеэ Улаан-Үдын һунгамалнууд ерэхэ сессиин үедэ баталха юм.

Олониитын унаагай түлөө үнэ сэн 2020 оной сентябрь һарада нэмэгдээ бэлэй. Тиихэдэ автобусой түлөө сэн 20 түхэригһөө 24 болотор ургаа һэн. Харин трамвайн түлөө сэн 15-һаа 18 түхэриг хүрэтэр нэмэгдээ бэлэй.

Фото: Анна Огородник