Ниигэм 7 oct 2021 287

​Хүндэтэ харагшад, бултыетнай “Буряад ТВ” субагта хүлеэнэбди!

© фото: buryad.tv

Түрүүшын “Буряад ТВ” телесубаг буряад хэлэнэй заншалта Үдэрэй баярта ушараар бүхы харагшадаа 2021 оной октябриин 25-һаа 28 болотор хүлеэжэ абахаар бэлдэжэ байна.

Энэ хэмжээ ябуулгамнай гансашье үзэсхэлэнгэй удхатай бэшэ, аха ангиин һурагшадай, оюутадай һонирхол хангажа, ерээдүйн мэргэжэл тээшэ анхаралыень залажа, дамжуулгануудтамнай хабаадалсагшад болохын зорилготой уулзалгануудые хээ һаа гэһэн бодолтой байһанаа телесубагай хүтэлбэрилэгшэ Виталий Раднаев мэдүүлнэ.

Харагшад телесубагай дамжуулгануудые хүтэлэгшэдтэй танилсаха, дамжуулга яажа буулгагдадаг юм гэжэ хараха, тиихэдэ агаарай долгиндо гараха “Харюусая” гэжэ дамжуулгадамнай хабаадалсаха арга олгогдохо.

Айлшадаа октябриин 25-һаа 28 болотор үдэр бүри 16 сагһаа хүлеэнэбди. 35-11-15 утаһаар асуужа, мэдээсэл абахада болохо.

Түхэреэн хоног соо буряад хэлээр харуулжа байдаг “Буряад ТВ” субаг Улаан-Үдэ хотодо байгша оной майн 30-һаа дамжуулгануудаа эхилһэн юм. Буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэ хадаа телесубагай гол зорилго.

Телесубагнай харагшадтайгаа утаһан холбоотой: ПАО “Ростелеком” (750 тобшо), ПАО “МТС” (551 тобшо), Стрела телеком /Дом.ру (31, 32 тобшонууд), тиихэдэ юртэмсын бусайдаһан соо манай буудал: www.buryad.tv

Фото: buryad.tv