Ниигэм 7 oct 2021 268

​Буряадай Толгойлогшо «Дарящему часть себя» гэһэн хүндэлэлэй тэмдэг барюулба

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Мүнөөдэр, октябриин 7-до, басагандаа бөөриин донор болоһон Балданова Елизавета Данзановнада «Дарящему часть себя» гэһэн хүндэлэлэй тэмдэг барюулгын ёһолол үнгэрөө.

Ородой Холбоото Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманай ахамад трансплантолог Сергей Готье гэгшын гар табилгатай диплом дүтынгөө, түрэлэй зоной ами наһа абарха хэрэгтэ бэеынгээ хубинуудтай хубаалдаһан хүнүүдтэ барюулагдадаг.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов, улас доторой трансплантационно программын эхиндэ байһан, Буряадай элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудупова донорто хүндэлэлэй тэмдэг барюулаа.

2021 оной сентябриин 12-то Н.А. Семашкын нэрэмжэтэ больницын хирургнууд Шумаковай түбэй мэргэжэлтэдтэй хамта улас дотор анха түрүүшынхиеэ бэеын хуби һэлгэхэ операци хэһэн байна. Трансплантаци хэгдэхэ гуримаараа гурбан часай туршада хэгдээ. Мүнөө операци хүүлэһэн хүн, доноршье больницаһаа гаранхай.

- Шухалань гэхэдэ, ажабайдалай шанар хубилаа. Мүнөө диализһаа дулдыдаха хэрэггүй. Үхибүүнэй элүүр энхэ юунһээшье сэнтэй. Ута наһатай, элүүр энхэ һуухыетнай хүсэнэб. Эмшэдтэшье амжалтатай операци хэһээрнь амаршалнаб. Саашадаашье ажаһуугшаднай диализһаа дулдыдахагүйн талаар ажал ябуулхабди. Евгения Юрьевна, таниие амаршалнаб. Энэ танай эдэбхи үүсхэл, удаан болзорто ябуулһан ажал, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

Елизавета Балдановагай тэмдэглэһээр, басаганайнь ажабайдал хубилаа, тэрэ гурбан неделиин туршада диализ хэнэгүй, олон түсэбүүдые, хүсэл урдаа табинхай.

- Ерээдүйн донорнуудта хандаха байнаб. Эмшэдтээ этигэгты, найдагты, үхибүүдтээ, дүтынгөө зондо ажабайдал бэлэглэгтын. Һайн даа, - гэжэ Елизавета Балданова баяр хүргэбэ.

Бөөриин үбшэнтэй хүнүүдтэ иимэ операци хэхэдэ, жабайдалынь хубилха. Энээнһээ урид эдэ зондо диализ лэ хэгдэдэг һэн. Трансплантационно программын бэелүүлэгдэжэ эхилһэн сагһаа хойшо иимэ үбшэ эмшэлхэ арга олдобо.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар