Ниигэм 8 oct 2021 318

​Байгал далай сахин хамгаалга болон тойроод байһан можо нютагуудые хүгжөөлгын талаар хэлсэхэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Октябриин 8-да «Сенеж» гэһэн хүтэлбэриин мастерской Эхэнэрнүүдэй Евразиин гурбадахи форумой хэмжээндэ «Компас женского лидерства#МягкаяСила» гэһэн марафон үнгэргэхэ.

Марафоной хэмжээндэ Байгалай байгаалиин дэбисхэр сахин хамгаалха, алдарта далайн эрьедэ оршодог Эрхүү можын болон Буряад Уласай ниигэмэй-эдэй засагай тогтууритай хүгжэлтын асуудалнуудаар зүбшэхэ юм. Дэлхэйн баялигта гамтай хандаса яагаад байгуулхаб, дэбисхэрэй эдэй засагай хүгжэлтэ яагаад алдахагүйб гэжэ айлшад хөөрэжэ, Байгалай эрьеын можо нютагуудай хүгжэлтэдэ шэнэ амисхал оруулха талаар хэлэхэ.

Октябриин 8-ай үдэрэй 12 сагта “Байкал как центр развития территорий” гэһэн нэгэ часай туршада үнгэргэгдэхэ хэмжээ ябуулгада онлайн, офлайн аргаар хабаадахаар. Марафон нэгэ доро Москвагай болон можо нютагуудай студинуудта үнгэргэгдэхэ. Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Иван Альхеев болон Москва хотодой Буряадай бүрин эрхэтэ түлөөлэгшын орлогшо Юлия Дагданова хабаадалсаха.

Үдэрэй «Компас женского лидерства #МягкаяCила» гэһэн марафон 17 часай туршада үнгэржэ, «Сенеж» гэһэн хүтэлбэриин мастерскойн YouTube-каналда болон марафоной хуудаһанда дамжуулагдаха, тииихэдэ Эхэнэрнүүдэй Евразиин форумой сайтда можо нютагуудай хабаадалгатай хэмжээ ябуулга харахаар. Час бүри марафоной москвагай студида онлайн болон офлайн аргаар можо нютагуудһаа спикернүүд орохо.

Хэлсэхэ асуудалнууд:

  • Дэлхэйн баялигта гамтай хандаса яагаад байгуулхаб, дэбисхэрэй эдэй засагай хүгжэлтэ яагаад алдахагүйб?
  • Байгалай эрьедэхи дэбисхэр яажа хүгжэнэб?
  • «Ногоон» технологинуудта үндэһэлэн, Байгалай эрьеын можо нютагуудай хүгжэлтэдэ шэнэ амисхал оруулхаар гү?

Тиихэдэ «Заслуженный отдых» гэһэн АНО-гой захирал, «Мастера гостеприимства» түсэлэй илагша, «Женщина-лидер» гэһэн программа дүүргэгшэ Алиева Елена Клементьевна, Ородой Холбоото Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманай эмнэлгын һэргылэмжын ажалай талаа штатна бэшэ ахамад мэргэжэлтэн, «Женщина-лидер» гэһэн программа дүүргэгшэ Дроздова Любовь Юрьевна, «Ресурс» эблэлэй гүйсэдхэхы захирал, Ородой Холбоото Уласай Олониитын танхимай экологи болон оршон тойрон байгаали хамгаалха талаар комиссиин түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо, Ородой Байгаалиин яаманай Олониитын зүблэлэй түрүүлэгшын орлогшо, Ородой эхэнэрнүүдэй зүблэлэй гэшүүн Дударева Альбина Евгеньевна, Алас Дурнын болон Арктикын инфраструктурын хүгжэлтын талаар департаментын захирал, «Лидеры России» мүрысөөнэй илагша Абисалов Сослан Русланович, Буряад Уласай эдэй засагай сайдай нэгэдэхи орлогшо Дабаева Эльвира Сергеевна, Эрхүү можын эдэй засагай сайд Гершун Наталья Геннадьевна, Эрхүү можын Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Ситников Руслан Леонидович, Ородой эхэнэрнүүдэй зүблэлэй гэшүүн, «Семья Прибайкалья» гэһэн буян үйлэдэлгын жасын хүтэлбэрилэгшэ, Эрхүү можын Олониитын танхимай эксперт, ОНФ-эй можо нютагай штабай гэшүүн, «Женщина-лидер» программа дүүргэгшэ Дель Дарья Александровна гэгшэд марафондо хабаадаха.

Үдэрэй марафон мүнөө үедэ эхэнэрнүүдэй үүргэ тухай хэлсэхэ уласхоорондын томо талмай болохо Эхэнэрнүүдэй Евразиин гурбадахи форумой хэмжээндэ үнгэргэгдэхэ. 2021 оной октябриин 13-15-ай үдэрнүүдтэ Санкт-Петербургда хуралдаан очно аргаар эмхидхэгдэжэ, эхэнэрнүүдэй дүүргэдэг ехэ үүргэдэ зорюулагдаха. Форум пройдет в очном формате 13-15 октября 2021 г. в Санкт-Петербурге и будет посвящен глобальной миссии женщин в новой реальности. Форумой эхилхэһээ урид «Женщины в развитии сельского хозяйства», «Женщины – предприниматели»гэһэн болон бусад шэглэлнүүдээр можо натагуудай долоон хоног гэһэн хэмжээ ябуулга түсэблэгдэнхэй.  

Олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй холбоо бариха утаһан + 7 (961) 528-77-18, [email protected] , «Сенеж» гэһэн хүтэлбэриин мастерскойн мэдээсэлэй албанай хүтэлбэрилэгшэ Людмила Борщева.

 

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар