Ниигэм 8 oct 2021 357

Хара далайн эрьедэ хараһанаа мартахагүйбди

Замай тэмдэглэл

Холын Краснодарта оршодог «Орлёногто» хорёод үдэр мэдэгдэншьегүй үнгэрөөл. Сүлөөтэйгөөр амаржа хэбтэхэ зай забhаршье байгаагүй – дээрэ дээрэhээ хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэжэл байгаа. Хара далайн «үбэртэ» нэнгэн, дураараа хүльбэржэшье үрдеэгүйбди гэхэдэ болохо. Гэбэшье Россиин хэмжээндэ Буряадаа эрхимээр түлөөлжэ шадаhамнай юунhээшье сэнтэй.

Нэгэ доро 3 мянга гаран үхибүүдые багтааха аргатай Бүхэроссиин үхибүүдэй «Орлёнок» түб Хара далайн эрьедэхи 200 гектар талмай эзэлнэ. Найман томо лагерьhаа бүридэнэ. Бидэ «Комсомольский» гэжэ лагерьтань түбхинөөбди. Юугээрээ энэ лагерь онсо илгарнаб гэхэдэ, Хара далайн тон хажуудань оршодог юм. Тиимэhээ далайн агаараар садатараа амилаабди.

Ошоhон үдэрhөө хойшо мүшэхэнүүдые суглуулжа мэдээбди. Алибаа нэгэ буруу үйлэ хэбэлнай, мүшэхэнүүдыемнай хороожорхидог байhан. Жэшээлхэдэ, телефоноо тушаангүй баряад ябаhанаа баригдабал, табан мүшэ шууд дараад абажархина. Намhаа тиигэhэн юм. Харин Буряадhаа ошоhон бүлэг сооhоомнай Арина Цыбикжапова бусадhаа олон мүшэ суглуулжа, түрүү зэргэдэ гараа. Yндэhэн буряад хубсаhаяа үмдэжэ, уян нугархайгаар хатархадань, нэрьемэ альга ташалган зэдэлээ бэлэй. Хүхюутэй согтой Кирилл Фёдоров олондо һайшаагдаа. Адиса Цындымеева, Катя ба Ира Попованууд баһал бэлиг шадабарияа харуулаа.

Волгоградһаа, Воронежһоо, Архангельска можоһоо, Удмуртиһаа болон бусад можо нютагуудһаа үхибүүд байгаа. Тэдэн олониитын эмхинүүдые түлөөлөө. Харин бидэ Эдир сэдхүүлшэдэй эблэлэй зүгһөө (түрүүлэгшэнь Людмила Будажаповна Доржиева) тусхай программа бэлдээбди. Тиихэдээ буряад арадай ёһо заншалнуудтай танилсуулаабди.

Намсарай ЭРДЫНЕЕВ, Улаан-Үдын 63- дахи һургуулиин 7-дохи ангиин һурагша