Ниигэм 11 oct 2021 204

​Буряад Уласта коронавирусһаа һэргылһэн тарилга хоёр дахин шахуу бага болоо

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Сентябриин эхиндэ орходоо, һүүлэй долоон хоногой туршада коронавирусһаа һэргылһэн тарилга абаха ушар хоёр дахин бага болоо. Энээн тухай коронавирустай тэмсэхэ талаар уласай оперативна штаб дуулгаба. Тахал үбшэнэй «дүрбэдэхи долгиной» барагаар үнгэрхын түлөө коронавирус һэргылһэн тарилгын кампани эршэдүүлхэ гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэбэ.

2021 оной октябриин 8-ай мэдээсэлээр түрүүшын тарилга 358 710 хүн абанхай, хоёр тарилга – 295 296 хүн. Һүүлэй үдэрэй туршада 1451 хүн тарюулаа. 11857 хүн ревакцинаци гараа.

- Һүүлэй үедэ һэргылһэн тарилга абаха ушар бага болоо. Һэргылһэн тарилга үбшэнһөө һэргылнэ ха юм. Уласай ажаһуугшадай олоороо һэргылһэн тарилга абанхай байгаа һаа, коронавирусай «дүрбэдэхи долги» зөөлөөр дабаха аргатайбди. Энэнь нэн түрүүн олзын хэрэг эрхилэлгэдэ дүүрэн хүсэндөө хүдэлхын арга болоно ха юм. Хизаарлаһан ямаршье хэмжээнүүд хүндөөр дабагдана. Тиимэһээ мүнөө һэргылэмжын тарилга абаһан дээрэ, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэбэ.

Коронавирусһаа һэргылһэн тарилга урид тарюулаагүй, зургаан һараһаа дээшэ болзорто үбшэлһэн хүнүүд абах болоно. Тарюулһанай удаа 6 һараһаа дээшэ болоо һаань, ревакцинаци хэгдэхэ.

Улаан-Үдын эмнэлгын эмхинүүдтэ, худалдаа-наймаанай түбүүдтэ һэргылэмжын тарилга хэгдэнэ. Бүхыдөө улас дотор вакцинациин 60 пункт хүдэлнэ.

Коронавирусһаа һэргылһэн тарилгын нүүдэл пунктнууд эндэ хүдэлнэ:

- Худалдаа-найманай «Форум» түб, 2-дохи дабхар, 15-дахи павильон  (пн. – вс.: 10.00-20.00 саг болотор)

- Худалдаа-найманай «Мёд» дэлгүүр, хоёрдохи дабхар (пн. – вс.: 11.00-18.00 саг болотор)

- Худалдаа-найманай «Абсолют» дэлгүүр (Терешковагай, 50) (пн. – пт. 11.00-18.00 саг болотор)

- Худалдаа-найманай «Абсолют» дэлгүүр» (Ключевская, 39Б) (пн. – пт. 11.00-18.00 саг болотор)

- Худалдаа-найманай People's Park түб (IMAX кинотеатрай талаһаа орохо, Жердевэй гудамжа, 136/1)

- Сагаан Морин, (пн. – вс., 09.00-21.00)

Тарилга абахын тула:

- полис ОМС 

- СНИЛС 

- паспорт абаад, ерэхэ хэрэгтэй.

Вацинацида хэрэгтэй бүхы дансануудта бэшүүлхын тула 15 минутаар урид ерэхэ хэрэгтэй.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар