Ниигэм 11 oct 2021 190

​Буряадай Захааминай аймагта үерһөө, мүндэрһөө хохидогшодто туһа хүргэгдөө

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Октябриин 7-до уһанай үерлэһэнһөө болон мүндэрһөө боложо, огородойнгоо эдеэ алдаһан хүнүүдтэ огородой эдеэн дамжуулагдаа. Нэгэ хүндэ 90 кг хартаабха, 40 кг капуста, 17 кг морхооб болон 18 кг свекла гэжэ тоологдоһон «борщын наборнууд» тараагдаа.

Захааминай аймагай хүтэлбэрилэгшын хүдөө ажахын талаар орлогшо Баир Ласарановай хэлэһээр, энэнь туһаламжын нэгэдэхи хубинь болоно, үшөө 125 «набор» дамжуулагдаха. Бүхыдөө байгаалиин уларилһаа Захаминай аймагта 626 ажаһуугша хохидолдо ороо, октябриин 15 болотор эдэ зондо туһаламжа үзүүлэгдэхэ.

- Онсо байдал һэргылхэ, усадхаха талаар комиссиин суглаанда Засагай газарһаа хүдөө ажахын яаманда мүнгэн һомологдожо, тэрэнь саашадаа аймагуудта дамжуулагдаха гэһэн шиидхэбэри абтаа. Мүнөө хохидоһон аймагуудай захиргаан болон хүдөө ажахын яаман «борщын набор» худалдан абаха талаар ажал ябуулна, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, хүдөө ажахын сайд Галсан Дареев хэлэбэ.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар