Ниигэм 11 oct 2021 246

​Буряадай Ивалгын аймагта үерһөө хохидогшодто туһаламжа үзүүлэгдэбэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай онсо байдал һэргылхэ болон усадхаха, түмэрэй аюулгүй байдал хангаха талаар комиссиин суглаанда үерһөө хохиогшодто нэмэлтэ 727, 425 мянган түхэриг һомолхо тухай шиидхэбэри абтаа.

Үерэй болоходо, огородойнгоо эдеэ алдаһан Ивалгын аймагай Поселье болон Сотниково һууринуудай 159 ажаһуугшада туһа хүргэгдэхэ. Нэгэ хүндэ 90 кг хартаабха, 40 кг капуста, 17 кг морхооб болон 18 кг свекла гэжэ тоологдоһон «борщын наборнууд» хохидогшодто дамжуулагдаха.

Октябриин 5-7-ой үдэрнүүдтэ Захааминай аймагай 124 ажаһуугшадта, Сэлэнгын аймагай 86 ажаһуугшадта туһа боложо, огородой эдеэн дамжуулагдаа. 

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар