Ниигэм 11 oct 2021 351

​Улаан-Үдын гурбадахи хүүргэдэ «Талаан» гэжэ нэрэ үгтэбэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Улаан-Үдын гурбадахи хүүргэдэ нэрэ үгэхэ талаар һанал хуряалгада «Талаан» гэһэн нэрэ түрүүлээ. Тэрэнэй түлөө 38 % (661 хүн) һунгаа. Хоёрдохи һуурида - «Верхнеудинский» гэһэн нэрэ 31% (543) дуутайгаар, гурбадахи һуурида «Лебедь» гэһэн нэрэ ажаһуугшадай 6% (106) дуутайгаар гараһан байна. 

Үдэ гол дээгүүр баригдажа байһан хүүргэдэ нэрэ үгэхэ талаар һанал хуряалга сентябриин 28-һаа октябриин 10 болотор Буряад Уласай Засагай газарай албан ёһоной Вконтакте хуудаһанда үнгэрөө. Хэмжээ ябуулгада 1745 хүн дуугаа үгэһэн байна. 

Буряадай ажаһуугшадай дурадхаһан 300-һаа дээшэ нэрэнүүдһээ ТОП-10 нэрэ жюри шэлэжэ абаһан байна:

- Президентский

- Народный

- Эра

- Три Генерала

- Надежды

- Верхнеудинский

- Юбилейный

- Талаан (Удача)

- Лебедь

- Академический.

Жюриин бүридэлдэ сэдхүүлшэн Юлия Пермякова, Буряадай транспортын сайд Александр Гоге, барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайд Николай Рузавин ороһон байна.

Мүнөө хүүргын шэнэ нэрэтэй һонирхолтой видео-буулгабаринуудай мүрысөөн соносхогдоно. TikTok, Instagram болон бусад томо сүлжээнүүдые хэрэглэгшэд наһанай ямаршье хизаарлалтагүйгөөр мүрысөөндэ оролсохо аргатай. Хабаадагшад октябриин 11-һээ 22 болотор TikTok хуудаһандаа нэгэ минутаһаа ута бэшэ, Reels Instagram хуудаһандаа 30 секундаһаа ута бэшэ буулгабари #Мост03, #Талаан гэһэн хештегүүдые табижа, @buryatiaofficial гэжэ тэмдэглэжэ толилхо болоно.

Мүрысөөнэй гол шан хадаа DNS магазинай 10 мянган түхэригэй үнэмшэлгэ болоно. Тиихэдэ мүрысөөндэ илагшада Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хабаадалгатай буулгабари хэхэ арга олгогдохо юм.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар