Ниигэм 12 oct 2021 327

​Буряад Уласта «албан хэрэгэй» эдилгэ абалгын талаар социологическа асуулта үнгэргэгдэнэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Эдилгэ абалганда эсэргүүсэхэ Үндэһэтэнэй түсэб бэелүүлгын хэмжээндэ Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захиргаан Буряад Уласта «албан хэрэгэй» эдилгэ абалгын талаар социологическа асуулта үнгэргэнэ.

Үйлэдбэринүүдэй болон эмхинүүдэй түлөөлэгшэд, Буряадай дэбисхэртэ олзын хэрэг эрхилэгшэд асуултада хабаадахаяа уригдана.

Анкетировани нюуса маягаар үнгэргэгдэжэ, суглуулагдаһан мэдээсэл олондо тараагдахагүй, гансал нэгэдхэгдэһэн маягаар хэрэглэгдэхэ.

Социологическа асуулта онлайн аргаар эмхидхэгдэхэ юм. Буряад Уласай албан ёһоной порталда (http://egov-buryatia.ru/ - раздел «Полезные ссылки» - «Онлайн опрос об уровне «деловой» коррупции») асуудалнуудта харюусахаар.  

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар