Ниигэм 14 oct 2021 321

​Буряад хэлэнэй үдэрнүүд

© фото: Анна Огородник

Буряад хэлэнэй габшагай һара түлэг дундаа. Улас дотор түрэл хэлэнэймнай һайндэр 2006 онһоо эхилжэ, алтан намарай дунда һарада үнгэргэгдэдэг заншалтай. Буряад Уласай Засагай газарай захирамжаар түрэлхи хэлэеэ үргэхэ талаар горитой ажал ябуулагдана. Аймагуудай һургуулинуудта шабинарай дунда диктант, найруулга бэшэлгээр урилдаан болоо. Гадна мэдээжэ уран зохёолшодой тэбхэр ойн баярта дашарамдуулһан хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэхэ юм.

- Бүхы һуралсалай, соёлой эмхинүүд энэ талаар ажалаа өөһэдөө ябуулжа эхилээ. Олон жэлэй туршада иимэ хэмжээ ябуулга боложо байгаа хадаа өөрын заншалтай болонхой. «Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг» гэһэн урилдаан габшагай һарын хэмжээ ябуулгануудай шэнэ хуудаһан болоно. Тус мүрысөөн Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Самбуевич Цыденовэй үүсхэлээр эмхидхэгдэбэ, - гэжэ үндэһэтэнэй харилсаанай болон эрхэтэдэй хүгжэлтын талаар Засагай газарай хорооной консультант Ринчима Романова тэмдэглэнэ.

«Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг» гэһэн урилдаан буряад хэлэндээ, соёл уралигтаа дуратайгаар хүүгэдээ хүмүүжүүлдэг гэртэхиниие элирүүлхэһээ гадна буряад оршон байдал түхеэрһэн һуралсалай эмхинүүдые, буряад нютагуудые урмашуулха гол зорилго урдаа табина. Энэ хэмжээ ябуулганай урмашуулгын һан 1 сая түхэриг. Хабаадагшад 10 шэглэлдэ хубааржа тэмсэхэ болоно:

«Эрхим гэр бүлэ»;

«Буряад хэлэнэй оршон зохёоһон эрхим хүүгэдэй сэсэрлиг»;

«Буряад хэлэндэ һургаха онол арга зохёоһон эрхим хүүгэдэй сэсэрлиг»;

«Буряад хэлэнэй оршон зохёоһон эрхим һуралсалай эмхи»;

«Буряад хэлэндэ һургаха онол арга зохёоһон эрхим һуралсалай эмхи»;

«Буряад Уласай дунда болон дээдэ һуралсалай эрхим эмхи»;

«Буряад Уласай хотын болон хүдөөгэй эрхим һуурин»;

«Буряад Уласай эрхим нютагай байгууламжа, хотын тойрог»;

«Хангалта үзүүлдэг Буряад Уласай эрхим эмхи»;

«Ниигэмэй талаар Буряад Уласай эрхим эмхи”.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Анна Огородник