Ниигэм 14 oct 2021 518

​Саһан дээрэ мүртэй, саарһан дээрэ нэрэтэй

© фото: Анна Огородник

- Амар мэндээ, Нугын амитан зон! Буряад хэлэеэ, алтан бэшэгээ һэргээхэ ажал ябуулая гэһэн уряагаар долоон хоногой урда танда хандаа бэлэйб. Аша зээнэрээ түрэл хэлэндээ һургажа, дамжуулжа ябаял даа гэжэ тандаа хандахадамни тархияа үргэһэн хүн байнагүй. Ямар һулайбар зон гээшэбта гэжэ би гайхажа байнаб! – иимэ үгэнүүдээр эхилһэн хандалга, уряал буряад залуу хүбүүн абяан бэшэг (аудио) буулгаад, Интернедтэ гаргаа.

Манай нютагаархин тэрэнииень тодожо, сахилгаан түргөөр иишэ тиишэнь тараажа эхилээ. Бүхэроссиин ажаһуугшадай тоо бүридхэл абалганай үедэ «буряадаараа хөөрэлдэдэгбди» гэжэ бэшүүлээрэйт гэһэн хандалга мүн лэ тараагдана.

-Саашадаа саһан дээрэ мүртэй, саарһан дээрэ нэрэтэй ябахын тула бидэ өөрыгөө буряад арад гээшэбди гэжэ мэдэржэ түрэл хэлэеэ, түүхэеэ, соёл уралигаа сахижа хүгжөөжэ ябаха хэрэгтэйбди. Һургуулиин шабинар буряад хэлэ өөрөө үзэхэеэ һанабал үзэхэ, үгы гэбэл үгы гэһэн хуулиин абтажа байхадань, тэрэниие арсахаяа 10 буряадууд түб талмай дээрэ суглараа һэн. Уданшьегүй Крым Ород Уласай бүридэлдэ оруулагдахадань 1000 -аад буряадууд сугларжа, «Крым наш» гэжэ хашхаралдажа байгаа һэн. Тиихэдээ яана гээшэбибди? Тэндэ сугларһан буряадууд Крым ошожо харажашье үзөөгүй аад лэ, тиигэжэ байна, харин элинсэгэйнгээ хэлэнэй, түрэл арадайнгаа түлөө бодохо бэшэ аад лэ, - гэжэ тэрэ хүбүүн гомдолоо нюунагүй.

Хүхэ мүнхэ тэнгэриһээ заяатай Эзэн Богдо Чингисхаанай таһардаһад гээшэбди гэжэ бү мартаял!     

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Анна Огородник