Ниигэм 14 oct 2021 273

​Улаан-Үдэдэмнай түрүүшын саһан оробо

© фото: pixabay.com

Энэ үглөөгүүр бодоходомнай, түрүүшын саһан бударһан байба. Энээнһээ уламжалан, авто унаануудай мүргэлдэхэ ушарнууд үглөөнһөө хойшо дайралдана. Сэлэнгын баруун талада ажаһуудаг арад зон үглөө бүхэндэ харгыдаа ехэ саг һалгаадагынь мэдээжэ.

Мүнөө үглөөнэй 7 саг болоогүйдэ, Дорожная үйлсэдэ хоёр машина мүргэлдэжэ, харгын ябасые бүришье тогтообо. Ехэнхи улад зон энээнһээ боложо ажалдаа, һургуулиидаа хойнтобод. Шэнэ хүүргын баригдаагүй сагта энэ бүглэбэри тарахаяа болёо даа. Үшөө тиихэдэ, жолоошод, саг соогоо машинадаа үбэлэй сахариг угалыт.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: pixabay.com