Ниигэм 14 oct 2021 94

​Буряад Уласта QR-кодоор эмхинүүдтэ орохо системэ нэбтэрүүлхэ талаар ажал ябуулагдана

© фото: pixabay.com

2021 оной октябриин 11-дэ коронавирус үбшэнэй һүжэржэ, дэлгэрхэгүйн талаар уласай оперативна штабай суглаанда улас дотор хүнүүдые QR-кодоор эмхинүүдтэ орохо системэ нэбтэрүүлхэ гэһэн шиидхэбэри абтаа.

Иимэ дурадхал Буряад Уластахи Роспотреб-хиналтын хүтэлбэрилэгшэ Сергей Ханхареев оруулаа. Тэрэнэй тэмдэглэһээр, улас дотор коронавирус үбшэнтэнэй тоо олошорһоор, һүүлэй долоон хоногой туршада тэрэ 16%-ээр дээшэлээ. 18-һаа 64 хүрэтэр наһатай хүнүүд үбшэлнэ.

2021 оной ноябриин 1-һээ коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга абаһан тухай гү , али зургаан һараһаа дээшэ бэшэ болзорһоо урид үбшэлһэн тухай мэдээсэлтэй QR-кодой системэ нэбтэрүүлхэ арга олохо гэжэ даалгагдаа. Тэрэнэй ашаар, уласай ажаһуугшада олоной хоол бариха газарнуудта, сауна, соляри, гоё һайхан болгодог салонууд, СПА-салонууд, массаж хэдэг салонууд, компьютерна клубууд болон музейнүүдтэ орохо аргатай болохо.

Буряад Уласай үйлэдбэриин, худалдаа-наймаанай болон инвестициин яаманда Буряадай олзын хэрэг эрхилэгшэдэй эрхэ хамгаалха бүрин эрхэ түлөөлэгшэтэй хаамта энэ талаар ажал ябуулха гэжэ даалгагдаа. QR-кодой системэ нэбтэрүүлхэ тухай шиидхэбэри оперативна штабай удаадахи суглаанда абтаха.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: pixabay.com