Ниигэм 14 oct 2021 2923

​Медиафорум-2021 Буряад Уласта үнгэргэгдэбэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Октябриин 6-11-эй үдэрнүүдтэ Буряад Уласта Медиафорумой очно сесси үнгэргэгдөө. Тэрэнэй талмайда 120 сэдхүүлшэд болон PR-албануудай хүдэлмэрилэгшэд сугларһан байна. Гарагай гурбанда мультимедийнэ журналистикаар хоёр һарын онлайн курс эхилээ.

НТВ субагай мэдээсэлэй таһагай дирекциин захиралай орлогшо Александр Яковенко, «Матч-ТВ» субагай Газпром-медиа гэһэн өиһровой коммуникациин департаментын захирал Илья Кузнецов, «Медиашкола – Дальневосточный репортер» гэһэн түсэлэй хүтэлбэрилэгшэ Алексей Бабков, медиа юрист Галина Антонец, «Диалог» гэһэн можо нютагуудай компетенцинуудай түбэй мэргэжэлтэд хэмжээ ябуулгын спикернүүд болоһон байна.

Форумой ажал хоёр талмайда үнгэрөө: сэдхүүлшэдтэ болон PR-албануудай мргэжэлтэдтэ. Олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй болон медиа һалбариин дүй дүршэлтэй мэргэжэлтэд мэдээсэлэй ажалай шэнэ тренднүүд тухай, олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй digital-түлхисын онсо шэнжэнүүд, мэдэсээлэй контентын мүнөө үеын байгуулга, засаг зургаануудай сүлжээ холбоонуудта ажал тухай хөөрэжэ үгөө. Тиихэдэ олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй юридическэ талын шухала асуудалнуудаар хэлсээ.

Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захиргаанай мэдээсэлэй бодолгын талаар хороон хэмжээ ябуулга эмхидхээ, «Номер Один» Хэблэлэй байшан оператор болоһон байна.

- Дүй дүршэлөөрөө, эрдэм мэдэсээрээ андалдаха, шэнэ тренднүүдые шудалха гэһэн зорилго медифорумдо табигдаа. Медиа һалбари түргэн дары хубилна, тиимэһээ федеральна дүй дүршэлтэй танилсахада, ходо хубилжа байдаг оршондо тэдэ яагаад ажалаа ябуулнаб гэжэ шагнахада, ехэ һонирхолтой. Манай олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй урагшатай хүгжэлтэдэ медиафорум нүлөөлхэ гэжэ найданабди, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захиргаанай мэдээсэлэй бодолгын талаар хорооной түрүүлэгшэ Ирина Доржиева хэлэбэ.

Форумой хэмжээндэ эмхидхэгдэһэн уулзалганууд лекциин, интерактивна хэшээлнүүдэй болон албан хэрэгэй наадануудай маягаар үнгэргэгдөө.

Хэмжээ ябуулгын очно сесси октябриин 11-дэ түгэсөө. Тиихэдэ мультимедийнэ журналистика болон кроссмедийнэ түсэблэлгын талаар хоёр һарын һуралсал дистанционно аргаар үргэлжэлхэ. Мультимедийнэ продюсер, Ород гүрэнэй журналистикын түрүүшын мультимедиа магистр (диплом Bournemouth University, Великобритани) тус һуралсалай автор болон мастер юм.

Һуралсалай хэмжээндэ лонгридуудай болон мультимедийнэ түсэлнүүдэй түсэблэлгэ, кроссмедийнэ түсэблэлгэ болон бусад һонирхолтой хэмжээ ябуулганууд хараалагдаха.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар