Ниигэм 14 oct 2021 435

​Онсо байдалай хошолонгуудые усадхалгада Буряадай Тарбагатайн аймагта нэмэлтэ мүнгэн һомологдоо

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Октябриин 13-да үнгэргэгдэһэн Буряад Уласай онсо байдал һэргылхэ болон усадхаха, түмэрэй аюулгүй байдал хангаха талаар комиссиин суглаанда онсо байдалай хошолонгуудые усадхалгада болон үерһөө, мүндэрһөө хохидогшодто туһаламжа үзүүлхэ хэрэгтэ 15,5 саяһаа дээшэ түхэригэй нэмэлтэ тэдхэмжэ дамжуулха тухай шиидхэбэри абтаа.

Тарбагатайн аймагай 201 ажаһуугшад нэгэ доро түлэгдэхэ тэдхэмжэдэ хүртэхэ. Энэ хэрэгтэ хүнэй 10 000 мянган түхэриг гэжэ тоологдожо, 1,2 сая түхэриг һомологдоо.

Тиихэдэ Тарбагатайн аймагай «Саянтуйское» һомоной автомобилиин харгынуудта заһабарилгын ажал ябуулха хэрэгтэ 14,3 сая түхэригһөө дээшэ мүнгэн һомологдоо.

Онсо байдалай хойшолонгуудые усадхаха талаар ажал үргэлжэлһөөр.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар