Ниигэм 15 oct 2021 597

​ Улаан-Үдэдэ үүлэнэй наахануур үнэ сэнтэй гэрнүүд

© фото: Сарюуна Эрдынеева

Алас Дурна зүгтэ гэрнүүдэй үнэ сэн дээшээ ургаһаар. Арад зон яагаад иимэ үнэтэй гэрнүүдые абахаб даа. Шэнэ гэрнүүд үсөөнөөр баригдажа, хоморой болоходонь лэ, сэн ургана гэжэ хэлэмээр. Дэлгүүрэй харилсаан ха юм даа.

Мэргэжэлтэдэй багсаамжалһаар, сэнгынь доошолуулха гэбэл, олоор гэрнүүдые бариха хэрэгтэй. Теэд Улаан-Үдэдэ түргэн саг соо һайн шанартай гэрнүүдые бариха эмхинүүд үсөөн. Тиигээдшье пандемиин тохёолдоһоор, хари гүрэнэй эрхэтэд манай гүрэн дотор үсөөрөө. Харин гэрнүүдые наймаалдаг риэлторнүүд үнэ сэнгэй дээшэлэлгэ тогтохо бэзэ гэжэ ехэ найдана.

Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогто бага хубитай ипотекэ бии болгоходонь, болбосон түхэлтэй шэнэ гэрнүүдэй үнэ сэн гансата дээшэлээ. Шэнэ гэрэй һуурииень шудхажа байгаа сагтань арад зон хүнгэлтэтэй ипотекээр гэрнүүдые абана. Тон түрүүн Алас Дурнын урьһаламжа 2 % байһан һаа, мүнөө зарим банкнууд оройдоо 0,02-0,01 процентээр үгэнэ.

- Арад зоной гэр байрын асуудал шиидхэхэ зорилготойгоор манай гүрэн дотор ипотекэ - 6, Алас Дурнада 2 процент болгоо ха юм даа. Арад зон энээнииень һайшаажа, гэр байра абаха хэрэгтэ мүнгэеэ оруулжа эхилээ. Теэд манай гүрэндэ ондоохоноор асуудалнуудые шиидхэдэг заншалтай гээшэ. Һуурииень һайса хэнгүй, хушалтаһаань барилгаяа эхилээ бшуу даа. Засаг баряашадай гаргаһан шиидхэбэридэ гэр барилгын дэлгүүр бэлэн бэшэ байшоо. Гүрэнэй талаһаа хэгдэжэ байһан ажал арад зондо ехэ хэрэгтэй юм ааб даа, харин үнэ сэнгүүдэй дээшээ ургахадань, ипотекын доошолуулагдаһан хуби ехэ үүргэ дүүргэхэеэ болёо. Хоёрдохи ушарынь гэхэдэ, пандемиин үедэ арад зон гэртээ һууха баатай болоо, тиин үхибүүдтээ, үндэр наһатай аба эжыдээ болбосон түхэлтэй гэрнүүдые олоор абажа эхилээ. Гурбадахи ушарынь - гэрнүүдые баридаг эмхинүүд шэнэ маягаар ажалаа ябуулжа эхилхэдээ, олониинь панхарууташаһан байгаа. Тиигэжэ шэнэ барилганууд тогтоогдоод байһанаа, һаянайл аалихан ажаллажа эхилбэ ха. Барилгын ехэ эмхи манай регион руу орохо гэжэ байна. Ороо һаань, сэн бага зэргэ доошолжо магад, - гэжэ ВСГУТУ-гай үйлэдбэриин экономикын талаар танхимай хүтэлэгшэ Виктор Беломестнов хубаалдана һэн.

Үшөө нэгэ ушар гэхэдэ, 2021 оной эхинһээ барилгын эд бараанай сэн хэды дахин дээшээ ургаа. Илангаяа түмэрэй сэн. Энээнһээ боложо, барилгашад гэр байрынгаа сэн дээшэлүүлхэ баатай болоо.

Гэр байра наймаалдаг мэргэжэлтэдэй һанамжаар, мүнөөдэр эхин һүүл хоёр мэдэгдэхэеэ болинхой. Гэрээ наймаалхаяа һанаһан хүн өөрын мэдэлээр сэнгээ табина. Дэлгүүрэй сэн тооногүй.

Улаан-Үдэдэ гэрнүүдэй алтанай сэнтэй болоһоной үшөө нэгэ шалтаг гэхэдэ, уласай Засагай газар үншэн хүүгэдтэ гэр байрануудай барилга тогтоожо, бэлэн гэрнүүдые худалдан абажа үгэхэ гэһэн шиидхэбэри абаһан байгаа.Теэд гэр абаха оошороо хүлеэһэн үншэн хүүгэдэй тоо ехэ, гэрнүүд хомор. Энээнһээ уламжалан, мүн лэ үнэ сэн гэнтэ ургашоо гээд хэлэгдэнэ.

Риэлторнүүдэй хэлэһээр, нэгэ таһалгатай гэрнүүдэй хоёролжон метрэй сэн үүлэндэ хүрэтэр ургаа. Анханһаа нэгэ таһалгатай гэрнүүд ходол сэнгээ баряад байдаг. Тиимэ гэр саг зуура тушаахада бэлэн, коммунальна түлбэри бага, заһабарилга хэхэдэ, бага мүнгэн гаргашалагдана.

Буряадай Засагай газарайхид гэрнүүдые баридаг эмхинүүдые эдэбхитэйгээр улас руу урижа байна. Жэшээлхэдэ, Красноярскын хизаарай «СибирьИнвест» эмхи 106-дахи кварталда тусхай комплекс бариха түсэб табинхай. 10 гаран гектар талмайда 9 дабхартай хорин гэр, газар доро автоунаануудай болон худалдаа наймаанай байранууд баригдахаар хараалагдана. «Бургражданстрой» эмхи хотын баруун-урда зүгтэ 1,25 миллион хоёролжон метртэ гэрнүүдые бариха һанаатай. Тиибэ яабашье үнэ сэн ехээр доошоо унахагүй, ганса тогтожо болохо. Олон шэнэ гэрнүүдэй баригдахада, ипотекын хуби ургаагүй һаань болохо байгаа гэжэ һанамаар.

Гэрнүүдые наймаалдаг агентствын захирал Сергей Некипеловэй хэлэһээр, мүнөө сагта үнэ сэн тиимэ түргөөр ургахаяа болинхой. 6 һарын саана манай нэгэ мэргэжэлтэндэ 10-15 хүн хандажа байгаа. Тон ехээр нэгэ болон хоёр таһалгатай гэрнүүдээр һонирхоно. Шэнэ жэлэй урда сэн заншалта ёһоор ургана бэзэ, харин гэнтэ 500 мянга, 1 сая хүрэтэр ургахагүй гэжэ һананаб. Риэлторнүүдые энэ хэрэгтэ зэмэлхэ хэрэггүй. Гэрэй эзэн өөрөө сэнгээ табижа, бидэндэ наймаалжа үгыт гэжэ хандана. Бидэ ажалайнгаа түлөө мүнгэ абанабди. Энээнһээ үнэ сэн хубилхагүй гэжэ Сергей Некипелов һанамжаараа хубаалдаа. Хүдөөгэй ипотекын хуби бага боложо, модон гэрнүүдэй сэн баһал ургана.

Һануулан хэлэбэл, Буряадай ниислэл УлаанҮдэ гэрнүүдэй үнэ сэнгээр Россиин хотонуудай дунда дүрбэдэхи һуури эзэлээ. Энэ талаар Сочи хото рекорд сохиһон байна. Хоёрдохидо Краснодар, гурбадахида Калининград хото гараа. Харин заншалта ёһоороо Москвада эгээн үнэтэй гэрнүүд наймаалагдана.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Сарюуна Эрдынеева