Ниигэм 19 oct 2021 307

​Израиль гүрэн хилэеэ нээхэнь

© фото: pixabay.com

Ноябриин 1-һээ эхилжэ, хари гүрэнэй аяншалагшадые өөрынгөө гүрэн руу хүлеэн абхаар бэлэн болохомнай гэжэ Израилиин засаг баригшад дуулгана. Харин ерэһэн айлшад заатагүй «Cпутник V» гэһэн вакцина тарюулһан байха ёһотой. Гэхэтэй хамта аяншалагшад ПЦР болон серелогическа тест тэрэ дороо тушааха болоно.

- Израиль ерэхынгээ урдахана хахад жэл түрүүн  «Cпутник V» гэһэн вакцина тарюулһан байха ёһотой. Хилэ гаталһанай удаа шалгалтын ажал хэгдэхэ юм. Бүхы шалгалтануудай һайн байбалнь, аяншалагшад замаа үргэлжэлүүлхэ. Шалгалтын дүнгүүд 48 часай туршада бэлэн болодог юм. Аяншалагшадые угтан абаха хэмжээ ябуулгымнай түсэб октябриин 20-да суглаан дээрэ харагдаха. Зохёоһон түсэбнай дэмжэгдэхэ бэзэ гээд найданабди, - гэжэ Израиль гүрэнэй аяншалгын яаманай сайд Константин Развозов дуулгана.

Буряадаймнай олон ажаһуугшад энэ гүрэндэ байрладаг гэжэ бидэ һайн мэдэнэбди. Гэртээ бусаха һанаатай аад, хаагдаһан зон нютагаа ерэхэ аргатай болохонь гээшэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: pixabay.com