Ниигэм 21 oct 2021 497

​Аша туһатай гимнастика

Бүхы бэеымнай эдэгээхэ аргатай гормональна гимнастика тухай арадай эмшэн Ольга Львовна Орлова (Калпашвини) хөөрэдэг байна. Юуб гэхэдэ, бэеын хүгшэрхэдэ, гормонууд өөһэдынгөө үрэ нүлөө үзүүлдэг. Энэ гимнастикын бии болоһоор 20 мянган жэл үнгэрөө!

Үглөөгүүр унтариһаа (залхуу хүндэ бүри туһатай) бодонгүй, 4-5 минутын туршада энэ гимнастика хэжэ байбал, өөртөө үшөө 20-25 жэл наһа нэмээхэ аргатай байнат. Энэ гимнастика юрын һэн тула, хэжэ ядаха юумэн үгы бшуу. Хоёр долоон хоног соо энэ гимнастика хэһэнэйтнай удаа удаан үргэлжэлһэн (хроническа) үбшэнгүүд гаража ерэхэ байха. Зүгөөр энэ гимнастикаяа хэжэл, хэжэл байха зэргэтэйт. Зургаа һарын үнгэрһэн хойно бүхы үбшэнгүүдтнай үгы болохо юм. Зүгөөр хүндэ үбшэнгүүдтэ (жэшээнь, бронхиальна астма) 1 жэл, 1,5 жэл саг хэрэгтэй болоно.

Эртэ үглөөгүүр гимнастика хэхэ арганууд. Үглөөнэй 6 саг болотор энэ гимнастикые хэбэл, һайн үрэ дүнгүүд туйлагдаха. Зүгөөр хүсэд һэриһэнэйнгээ һүүлдэ гимнастикаяа хэхэ ёһотой болонот.

 1. Хэбтэһэн зандаа гарнуудаа үргөөд, 5-7 дахин гарнуудаа хабсаргаад, альгануудаа һайса бэе бэедэнь үрэхэ болонот. Тиигээд гарнуудайнгаа альганай халуун, хуурай байбалнь, танай биополи хэм соогоо байха зэргэтэй болоно. Зүгөөр дулаан аад, халуун бэшэ байбалнь, биополитнай 2 дахин доошолонхой гээшэ. Харин альгануудтнай бүри халуун болоогүй, нэгэ бага норонхой байбалнь, биополиёо һэргээн байгуулха хэрэгтэй. Тэрэшэлэн альгануудайнгаа дулаан байбашье һаань, гимнастикаяа үргэлжэлүүлхэеэ бү мартагты, бү болюулагты. Тииһээр байтартнай, сагай үнгэрхэ бүри альгантнай халуун боложо, бусалжа байһан шэнги болохо.
 2. Халуун болоһон альгануудаа нюдэнүүдтээ няагаад, 30 дахин (1 секунда соо 1 дахин) дараха ёһотой болонот.

Муу хараатай һаа, альгануудаа нюдэнүүдтээ няагаад, 1-2 минута соо байлгагты. Тиигэжэ нюдэнэйтнай яблока ба һолонгото хальһаниинь эдеэндэ хүртэхэ, хооллохо байна. Ябан-ябан, энэ гимнастика хэжэ байбалтнай, нюдэнэйтнай хараа һайжарха.

 1. Халуун альгаяа шэхэндээ няагаад, 30 дахин дараха ёһотой болонот. Жэшээнь, дарахадатнай, шэхэнэйтнай үбдөө һаань, оло дахин, шангаар бү дараарайгты.
 2. Барбаадайгаа шэхэнэйнгээ саана хээд, бэшэ хургануудаа ниилүүлэн, нюдарга болгоод, дээрэһээ доошонь – шэхэнһээ үргэн хүрэтэрөө һөөргэ, уруунь нидхэрэн ябуулагты. Тиигэжэ 30 дахин (дээшээ, доошоо – 1 дахин упражнени болоно) иимэ упражнени хэхэ болонот.

Тиигэжэ шэхэнэйтнай дунда, досоохи, газаахи тала ба нюурай лимфосистемэ аргалагдана гээшэ.

 1. Баруун гарайнгаа альга духа (сохо) дээрээ табяад, дээрэнь зүүн гарайнгаа альга табяад, нэгэ сабиргайһаа нүгөө сабиргай хүрэтэр ээлжэлэн һолжорон дараад, урагшаа, хойшоо ябажа эхилнэбди. Тиигэжэ 30 дахин энэ упражнени хэнэбди. Тиихэдэмнай духа дээрэхи уршалаанууднайшье үгы болошоно, мүн тиихэдэ хамарай нүхэнүүдэй хажуу тээхи хонхойнууд (носовые пазухи) аргалагдана, гипофизой ажал хүнгэлэгдэнэ.
 2. Зүүн альгаяа баруун гар дээрээ хээд, коронно чакраһаа 4-5 сантиметр дээгүүр табигты. Подуушхаяа валик болгон эбхээд, тиигээд толгойтнай үргэгдөөд байха зэргэтэй. Духаһаа эхилээд, коронно чакра хүрэтэр альгаараа агаарта “ниидэн”, 30 дахин энэ упражнениеэ хэнэбди.

Тиигэжэ ехэ гү, али бага шуһанай дарасатай зоной бэе һайжарна. Тиигээд гарай балсангууд шанга болодог, тиин гар, хүлнүүд, үе мүсэ һайнаар хүдэлдэг, ябахада хүнгэн болоно.

 1. Гарнуудаа дээрэ баряад, нэгэ шэхэнһээ нүгөө шэхэн хүрэтэр (коронно чакра дээгүүр) 30 дахин ябуулнабди.
 2. Баруун гараа һужуурай булшархай дээрэ табяад, харин зүүн гараа щитовидкаһаа хүйһэн хүрэтэрөө, мүн һөөргэн дээшэнь эльбэжэ ябуулнабди. Тиигээд 30-дахияа ябахадаа, хоёр гараараа (зүүн гарынь баруун гар дээрээ) доошоо ябуулан, гэдэһэн дээрээ табинат.
 3. Хоёр альгаа (зүүн гартнай баруун гар дээрээ) табяад, часай стрелкын дүхэригөөр (нара зүбөөр) гэдэһэндээ нидхэрэлгэ (массаж) хэнэт. Баһал 30 дахин нидхэрэлгэ хэхэ болонот. Ходол хоргооһоо хатадаг зондо энэ нидхэрэлгэ ехэ туһатай байха.
 4. Хэбтэһэн зандаа гарнуудаа, хүлнүүдээ үргэхэ, һайса һэжэрхэ, хүдэлгэхэ, хүлэйнгөө балсангуудые бажууха ёһотой болонот. Тиигэжэ бүхы каналнуудтнай ба багахан капиллярнуудтнай һайнаар хүдэлжэ, шуһантнай гүйжэ эхилхэ байна.
 5. Һууһанайнгаа удаа хүлнүүдэйнгээ улануудые һайса үрэхэ хэрэгтэй. Тиигээд һүүлдэнь бүхы хүлнүүдээ үбдэг хүрэтэр үрэгты, нидхэрэгты. Тииһэнэйнгээ удаа ууса, һүүжэеэ һайса нидхэрхэ хэрэгтэй. Хүлэйтнай улануудай ехэ хуурай һаань, оливково, сагаан болон хайлуулһан тоһо хэрэглэн, улануудаа нидхэрхэ болонот. Үдэшэлэншье хүлэйнгөө ула нидхэрхэдээ, бүхы бэедэ аша туһатай байха байна. Тиигээдшье бүхы бэеын хуби бүхэнэй точконууд хүлэй улада бии хадань бүхы бэедэ һайн үрэ нүлөө үзүүлхэ байна. Тиигэжэ шуһаншье гүйжэ, бүхы бэеыемнай халаана бшуу.

Угаартахада галай сог абардаг. Дүшөөд жэл үнгэршэбэ ха. Нэгэтэ ехээр угаарташабабди. Шэтэдэ оюутад байһан гурбан хүбүүд жэрылдэжэ һунаад хэбтэбэбди. Иимэ ушарта модоной сусалай улаан сог уһанда хээд уухада туһатай гэжэ дуулаһан би арай шамайхан бэеэ диилэжэ, мүлхижэ һолжоржо, түлигдэжэ байһан нүгөө таһагай эдеэнэй пеэшэндэ хүрэжэ, аягатай уһан соо хабшагаар сог абажа хээд, тэрэ уһаяа уубаб, байд гээд, дахин дабтабаб. Уданшьегүй һэнэг ороходоо, бэшэндээ иимэ уһа абаашажа уулгабаб. Тиигэжэ амиды гаралсаа бэлэйбди.

Хуянша модон туһатай юм. Хуянша – ууса нюргаяа, шэлэ хүзүүгээ, бэшэшье хуянгуудаа даража аргалдаг годигор модон. Урданай зон хуяншые һайнаар сэгнэжэ хэлэдэг, гарза гарашагүй. Гар доро хододоо бэлэн байдаг. Ямба тойбогүй аргалха зэмсэг гэдэг.

Энэдхэгэй даяанша ламын модоор хэһэн хуянша амидыраад, хүзүү нюргаарнь годиржо, матаржа байгаа һэн гээд, Англиин эрдэмтэн ехээр гайхаһанаа дамжуулна.

Чингис хаантаяа уулзахаяа Эжэл (Волго) мүрэнэй эрьеһээ Самарканд хото Сүбэдэй баатар 13 хоног үдэр һүнигүй хазаар морёор ябажа ерэбэ. Хаантаяа уулзажа, гурбан хоног соо һэтэ ярилдаба. Эсэһэн бэеынгээ хуянгуудые эрбэс түхэлэй хуяншаар даража, Сүбэдэй баатар бэе махабадаа һэргээбэ. Чингис хаан барас янзаар урлаһан хуяншаар мүн лэ өөрыгөө хуяншадаба. Луу, могой, эрбэс, барас, арсалан хуянша - бүһэтэнэй, гүрбэл дүрсэтэй хуянша – эхэнэрэй гэдэг.

Моринһоо буунгүй, үдэр һүнигүй гүйлгэдэг монголшууд хуяншые үргэнөөр хэрэглэдэг байгаа. Урданай үбгэд хуяншагүй гэжэ байгаагүй юм.

Өөртөө хэдэг массаж мүнөөшье хэрэглээ һаа, үлүү болохогүйнь лабтай. Эдэ мэтэ бага сага жэшээ олон байха.

Дашинима ДАМДИНОВАЙ “Уншаха, ярилдаха, бэшэхэ номһоо” абтаа