Ниигэм 22 oct 2021 228

​«COVID-19 үбшэнһөө сүлөө дэбисхэр» Буряадта байгуулагдаха

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай Баргажанай аймагай Улюкчикан нютаг «COVID-19 үбшэнһөө сүлөө дэбисхэр» болохо аргатай гэжэ уласай элүүрые хамгаалгын яаманда дуулгаба. Юундэб гэхэдэ, ажаһуугшадай 100% шахуу коронавирусһаа һэргылэмжын тарилга абанхай. Энэ нютагай 276 томошуулай 221-иинь тарюулаад байна. Мүнөө Улюкчиканда тахал үбшэндэ халдаһан хүн үгы. Тарилга абаһан хүнүүдэй дунда үбшэлһэн хүнүүд баһал үгы.

- Коронавирус үбшэнэй урдахи долгинуудай үедэ энэ нютагта һайн дүнгүүд харуулагдаа – 2021 оной мараһаа вакцинаци эхилээ, зунай тэн багта түсэб хэгдээд байгаа. Улюкчикан нютагта ковидһоо һэргылэмжын хэмжээнүүд дүүрэн сахигдана, ажаһуугшад энэ байдалда ехэ харюусалгатай хандана, - гэжэ элүүрые хамгаалгын яаманда тэмдэглэнэ.

Фото: pixabay.com