Ниигэм 22 oct 2021 486

​Буряадай Толгойлогшо байһан Вячеслав Наговицында Александр Невскиин орден барюулагдаа

© фото: facebook.com

Буряад Уласай Толгойлогшо байһан, мүнөө уласһаа сенатор Вячеслав Наговицында Александр Невскиин орден барюулагдаа. Энээн тухай тэрэ Facebook хуудаһанда толилоо.

- Хүндэтэ нүхэд, минии ажабайдалда ехэ, хүлгөөтэй үйлэ хэрэг болоо. Кремлиин ордондо бодолгын болон олониитын мэдээжэ ажаябуулгашадай, Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Дүүмын һунгамалнуудай болон сенаторнуудай тоодо намда Александр Невскиин орден барюулагдаа. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай 2021 оной июниин 5-ай 340-дэхи зарлиг бэелүүлэгдэбэ, - гэжэ Вячеслав Наговицын дуулгаба.

Сүлжээ холбоондо тэрэ баяраа мэдүүлээ.

- Федерациин Зүблэлэй Түрүүлэгшэ Валентина Ивановна Матвиенко, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов гэгшэдтэ намда этигэжэ, иимэ үндэр шагналда дэбжүүлһэндэнь үнэн зүрхэнһөө баяр хүргэнэб. Буряадай Толгойлогшын хүтэлбэри доро, командын бүридэлдэ хэһэн ажалайм дүн болоо гэжэ мэдэрнэб. Буряад Уласай Засагай газартай нягта холбоотойгоор ажаллажа, сенаторнуудай дэмжэлгээр Федерациин Зүблэлдэ Буряад Уласай үдэрнүүдые үндэр хэмжээндэ үнгэргэжэ, уласай хүтэлбэрилэгшын табиһан зорилгонуудые бэелүүлээбди. Буряадай яамануудтай нягта холбоотойгоор хүдэлжэ, федеральна хуулиин түсэлнүүд байгуулагдажа абтагдаа, федеральна яамануудай хэмжээндэ Буряад Уласта шухала асуудалнууд шиидхэгдээ. 2022 оной ноябрь һарада Федерациин Зүблэлдэ үнгэргэгдэхэ Буряад Уласай ээлжээтэ үдэрнүүдтэ бэлэдхэл эхилээ, - гэжэ Вячеслав Наговицын тэмдэглээ.

Фото: facebook.com