Ниигэм 25 oct 2021 282

​Буряадай Ахын аймагай түб һууринай харгы шэнэлэгдэбэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай Ахын аймагтай Өөрлиг һууринда табан модо утатай харгынууд заһабарилагдаа. Харгы заһабарилгада уласай болон аймагай бюджедһээ 200 сая тухай түхэриг һомологдоо.

Өөрлиг һууринай харгынууд шэнэлэгдэжэ, ниигэмэй эмхинүүд шадар парковканууд хэгдэжэ, тротуарнууд баригдажа, харгы гэрэлтүүлэгдээ. Тиихэдэ уһанай урдан гоожохо талаар ажал хэгдээ.

Буряад Уласай Толгойлогшо харгы нээлгын ёһололдо видео-конференц холбоогоор хабаадаа.

- Ахын аймагай, Өөрлиг һууринай ажаһуугшадые харгын нээгдэһэн баяраар амаршалнаб! Нэгэ жэлдэ энэ ажал хэгдээ бэшээ, олон асуудалнуудые шиидхээбди. Аймагай хүтэлбэрилэгшэ Матвей Валентиновичтэ нэтэрүү, үсэд ажалайнь түлөө баяр хүргэнэб. Иигэжэ аймагай ажаһуугшадай ажабайдалай шанар хубилна, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Харгы заһабарилхын тула Ахын аймагта асфальтын завод байгуулжа, ажал ябуулагдаа гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников хэлэбэ. 

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар