Ниигэм 25 oct 2021 89

​Буряадай Толгойлогшо: «QR-кодоор орохо арга хараалан, бүхы эмхинүүд хүдэлхэ»

© фото: pixabay.com

Октябриин 30-һаа ноябриин 7 болотор соносхогдоһон амаралтын үдэрнүүдтэ эмхинүүд яагаад ажалаа ябуулхаб гэжэ Буряад Уласта эли болобо. Энэ асуудалаар шиидхэбэри уласай оперативна штабай суглаанда мүнөөдэр, октябриин 25-да абтаба. Абтаһан дүнгүүдтэй Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов танилсуулаа. 

- Ород гүрэнэй Юрэнхылэгшын абаһан зарлигай ёһоор, октябриин 30-һаа ноябриин 7 болотор эмхинүүд хаагдангүй, шэнэ хизаарлалтануудаар ажалаа үргэлжэлүүлхэ. Халуун эдеэ хоол бариха газарнуудта, худалдаа-наймаанай түбүүдтэ QR-кодоор орожо болохо. Тодорхойлбол, коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга абаһан хүнүүд, зургаан һараһаа урид үбшэлһэн тухай гү, али эмшэдэй тарилга зүбшөөгөөгүй тухай дансатай хүнүүд эдэ газарнуудта орохо аргатай. Бүхы үйлэдбэринүүд хаагдаха гэжэ хараалнагүйбди. Гэхэтэй хамта, октябриин 30-һаа ноябриин 7 болотор түрэ, найр, ойн баярай хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэхэ ёһогүй. Үбшэнтэнэй олон болобол, локдаун оруулха асуудалда бусахабди, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

Фото: pixabay.com