Ниигэм 26 oct 2021 497

​ Буряад Улас Этнографическа ехэ диктантда хабаадаха

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

2021 ондо Этнографическа ехэ диктант зургаадахияа эмхидхэгдэхэ. Ород гүрэндэ ажаһуудаг арадууд тухай мэдэсэеэ шалгаха зорилготойгоор «Народов много – страна одна!» гэһэн уряа доро уласхоорондын гэгээрүүлгын хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэдэг юм. Байгша ондо хэмжээ ябуулга Арадай нэгэдэлэй үдэртэ зорюулагдажа, ноябриин 3-һаа 7 болотор онлайн аргаар www.miretno.ru сайтда үнгэргэгдэхэ.

 Ород гүрэнэй ажаһуугшад, тиихэдэ хари гүрэнүүдтэ ажаһуудаг зон диктантда хабаадаха аргатай. Диктант ород хэлээр, тиихэдэ англи, испан, хитад хэлэнүүд дээрэ бэшэжэ болохо.

2021 оной ноябриин 3-ай һүниин 00.01 сагта (Москвагай сагаар) асуудалнууд www.miretno.ru гэһэн сайтда толилогдохо.

30 асуудалһаа бүридэһэн тестдэ харюу үгэхэ хэрэгтэй: тиихэдэ 20 асуудал бултанда хабаатай, 10 асуудалынь можо нютагуудта хабаатай байха. Хари гүрэнүүдэй хабаадагшадта бүгэдэ федеральна 30 асуудал дурадхагдаха.

45 минутын туршада харюусажа, эгээл ехэ 100 балл абахаар. Диктантын дүүрэхэтэй хамта, зүб харюунуудые мэдэжэ, дүнгүүдтэй үнэмшэлгэ абахаар.

Анха түрүүшынхиеэ диктант 2016 оной октябриин 4-дэ эмхидхэгдэжэ, Ород гүрэнэй 90 мянган ажаһуугшад тус хэмжээ ябуулгаа хабаадаа. 2020 ондо диктантда Ородой болон дэлхзэйн гүрэнүүдэй 1 742 661 хүн оролсоо. Үнгэрһэн жэлдэ Буряад Уласта 4400 хүнүүд хэмжээ ябуулгада хабаадаһан байна.

Тус акци Үндэһэ яһатанай хэрэгүүдэй талаар федеральна агентство, Удмурт уласай үндэһэ яһатанай бодолгын яаман болон Буряад Уласай Толгойлогшоын болон Засагай газарай захиргаан эмхидхэнэ.

Тодорхой мэдээсэл www.miretno.ru сайтда абахаар.

Сүлжээ холбоондо албан ёһоной бүлэгүүд:

ВКонтакте - https://vk.com/miretno

Инстаграм - https://www.instagram.com/etnodictant/

Фейсбук - https://www.facebook.com/miretno

ТикТок - https://vm.tiktok.com/ZSJoJTTkE/

Нэмэлтэ мэдээсэл: 8(3012) 21-40-36 Зимирева Лариса Владимировна.  

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар