Ниигэм 27 oct 2021 297

«Алтаргана» гэжэ һуралсалай-методическа комплект Буряад Уласай Гүрэнэй шанда дэбжүүлэгдээ

Педагогикын эрдэмэй доктор, профессор Соном Содномов түрүүтэй бүлэг 5-8-дахи ангинуудта hурадаг үхибүүдтэ зорюулhан «Алтаргана» гэжэ hуралсалай-методическа комплект бэлдэжэ хэблүүлhэн юм

«Буряад хэлэн – гүрэнэй хэлэн» гэhэн программаар hурадаг 5-8-дахи ангинуудта хэрэглэхэ «Алтаргана» гэжэ һуралсалай-методическа комплект Буряад Уласай Гүрэнэй шанда дэбжүүлэгдээ.

1992 ондо «Буряад Уласай арадуудай хэлэнүүд тухай» хуулиин баталагдаһан сагhаа буряад хэлэ уласай бүхы һургуулинуудта заагдадаг боложо, пособи гэхээр нариихан номууд «нара» хараа hааб даа. Тиимэhээ шэнэлхээр саг тулажа ерээд байгаа. Педагогикын эрдэмэй доктор, профессор Соном Содномов түрүүтэй бүлэг багшанар энэ хэрэг даажа абаад, 5-8-дахи ангинуудта hурадаг үхибүүдтэ зорюулhан «Алтаргана» гэжэ hуралсалай-методическа комплект бэлдэжэ хэблүүлhэн юм. Һуралсалай энэ комплектын бүридэлдэ учебник, ажалай дэбтэр болон методическа заабаринууд ороно. Эдэ номуудай ашаар үхибүүд буряадаар харилсажа һурахынгаа хажуугаар уран зохёолнуудтай танилсана, буряад арадай ёһо заншалнууд тухай мэдэсэеэ үргэдхэнэ. Хани нүхэсэл, инаг дуран, хуули бусын ябуулга гэхэ мэтэ тухай ойлгосонууд мүн лэ дэлгэрэнгыгээр үгтөөтэй. Мэдээжэ тамиршадай, дуушадай, багшанарай, эрдэмтэдэй болон бусадай намтартайшье танилсуулна.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА