Ниигэм 27 oct 2021 299

​Монгол гүрэнэй ООН-ой бүридэлдэ ороһоор 60 жэл гүйсэбэ

© фото: pixabay.com

Мүнөөдэр хүршэ Монгол гүрэнэй ООН-ой бүридэлдэ ороһоорнь 60 жэл гүйсэбэ.

Монголой гадаадын хэрэгүүдэй сайд Б.Батцэцэг ажаһуугшадаа амаршалжа, ООН-ой бүридэлдэ ороһоор 60 жэлэй гүсэһэн үдэрөөр омогорхонобди гэжэ хэлэбэ.

Тэбхэр 60 жэлэй саана Монгол бэеэ дааһан гүрэн гэжэ соносхогдожо, ООН-ой 101-дэхи гэшүүн болоһон юм.

«Мүнөө Монгол 193 хари гүрэнүүдтэй дипломатическа харилсаануудтай, 80-һаа дээшэ уласхоорондын болон засагай газарай хоорондын эмхинүүдэй гэшүүн, 290-һээ дээшэ уласхоорондын хэлсээнүүдтэ болон конвенцинуудта хамтаранхай», - гэжэ сайдай амаршалгада хэлэгдэнэ.

 

Фото: pixabay.com