Ниигэм 29 oct 2021 518

​Буряадай Арадай Хуралай һунгамал Валерий Цыремпилов: «Багшанарта, эмшэдтэ салин нэмэхэ шухала»

© фото: pixabay.com

Нютагай байгууламжын түлөөлгэтэ эмхинүүдэй зүблөөн Арадай Хуралай дэргэдэ үнгэрбэ. Уласай аймагуудай түлөөлэгшэд шухала хоёр асуудалаар хэлсээ: багшанарай мүн хүдөөгэй  элүүрые хамгаалгын эмшэдэй  салин тухай. Багшанарай салин дээшэлүүлхэ талаар   ажал хэгдэнэ. 2020 ондо уласай бюджедhээ 6 миллиард түхэриг гаргашалагдаhан байна. Тиигэжэ дунда зэргын салин 38 мянган 529 түхэриг хүрэтэр ургаа юм. Мүнөө 44 мянган түхэриг тоологдоно ха. Теэд лэ бусад талаар дутуу дунданууд бии.

Багшанарай дутагдал ехээр үзэгдэнэ. Мүнөө жэл үсөөн залуушуул hургуулинуудта ерэнхэй. Иимэ байдал саашадаа тогтобол, үхибүүдые эрдэмдэ hургаха хүнүүд үгы болохо аргатай гэжэ зүблөөн дээрэ хэлэгдээ.

Мүн лэ дунда мэргэжэлэй болон дээдэ эрдэмэй эмхинүүдэй асуудал харагдаа.  Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Валерий Цыремпилов: «Хүдөөдэ ажаллажа байгаа багшанарта, эмшэдтэ салингыень дээшэнь үргэжэ, гэр байраар, унаагаар хангаха хэрэгтэй», - гэжэ хэлээ.

Хүндэ байдалда элүүрые хамгаалгын hалбари оронхой гэжэ мэдээжэ. Мүнөө 322 эмшэн дуталдана, мүн тэдэнэр ондоо хотонууд руу ябашана ха. Залуу эмшэдтэ газар, гэр мүн лэ унаа үгэхэ хэрэгтэй, гэбэшье бусад хангалтануудые дурадхаха шухала гэжэ Арадай Хуралай хорооной түрүүлэгшын орлогшо Светлана Будаева хэлэбэ. Энэ зүблөөн дээрэ хэлсэгдэhэн асуудалнууд арга шадалаараа  шиидхэгдэхэ зэргэтэй.  

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com