Ниигэм 2 nov 2021 563

​Буряад хэлэеэ мэдэхэ гүбди?

Һүүлэй жэлнүүдтэ буряад хэлэндэ ехэ анхарал хандуулагдана. Түрэлхи хэлэеэ алдажа байнабди, хэлэмнай хэрэглэгдэнэгүй, буряадаараа хөөрэлдэхэ зон үсөөн болоо гэһэн шаг шууяатайшье, идхалгыншье хөөрэлдөөнүүд замханагүй. Ургажа ябаа улаан бургааһадтаа, залуушуулдаа түрэл хэлэнэйнгээ баялиг яажа дамжуулхаб гэһэн асуудалаар засаг зургааншье, эрдэмтэдшье, олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдшье, олониитын эмхинүүдшье, юрын хүнүүдшье һанаата боложо, олон янзын арга хэрэглэжэ, ажал ябуулна.

Мүнөө сагта хүнүүд интернедэй ашаар бүхы дэлхэйн, нютагайнгаашье һонинуудые мэдэдэг гэжэ нюуса бэшэ. Нютаг соогоо байгаад, юунэй боложо байһые мессенджернүүдэй ашаар һони һорьмой дуулаад лэ байхаар. Заримдаа зэргэлжэ байгаад, улаан нюураараа уулзангүй, гар утаһанай ашаар мэндэеэ мэдэлсээд байгдадаг болонхой. Иимэ сагта энэл арга хэрэглэжэ, түрэлхи хэлэеэ хүгжөөхэ болонобди.

100 жэлэйнгээ ойн баяр угтажа байһан “Буряад үнэн” Хэблэлэй байшан уншагшадайнгаа дунда хэр зэргэ буряад хэлэеэ мэдэнэ гүбди гэһэн тест burunen.ru сайтда эмхидхэжэ эхилбэ. Эдэ тестнүүдые Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин багшанартай хамта бэлдэһэн байнабди. Заал хадаа буряад хэлэнэй бэшэгэй хэлэнэй бүхы дүримүүдые мэдэхэ гүбди гэжэ шалгаха зорилго табигданагүй. Нэн түрүүн ямаршье наһанай зондо, үхибүүд, залуушуул, томо зондошье тааруулан, ами аминдань зорюулжа, тестнүүд бэлдэгдэхэ. Түрүүшын туршалгын тест үнгэргэжэ, уншагшаднай ехэтэ һонирхоо гэжэ тэмдэглэнэбди.

Дуһал далайда нэмэри гэдэгтэл багаханшье тестын ашаар түрэлхи хэлэеэ сахин хамгаалха хэрэгтэ хубитаяа булта оруулаял.