Ниигэм 4 nov 2021 425

Буряад орондо Бүхэроссиин ажаһуугшадые тоолон бэшэлгэ үргэлжэлһөөр

Ажаһуугшадай тоогоор хуу түсэблэгдэнэ

Буряад орондо Бүхэроссиин ажаһуугшадые тоолон бэшэлгэ үргэлжэлһөөр. Ноябриин 8 болотор «Госуслуги» порталда өөрөө орожо, үгы һаа, ноябриин 14 болотор гэртээ гү, али буулган бэшэлгын харьяата газарнуудта бэшүүлхэ юм.

Ажаһуугшадай һонирхоһон асуудалнуудта тоолон бэшэлгын бүрин эрхэтэд сэхэ утаһаар харюу үгэхэ:

Улаан-Үдэ, Толстойн гудамжа, 3-дахи гэр, 314-дэхи таһаг;

Утаһан: 8(3012) 22-34-08

Улаан-Үдын ажаһуугшадые тоолон бэшэлгын бүрин эрхэтэд:

902 563-63-31 – Железнодорожно хороо

8 924 779-41-63 – Октябрьска хороо

8 924 450-26-04 – Советскэ хороо

Аймагуудаар ажаһуугшадые тоолон бэшэлгын бүрин эрхэтэд:

8 924 451-57-52 – Северобайкальск хото

8 924 451-57-59 – Баунтын эвенкийскэ аймаг

8 924 451-18-01 – Баргажанай аймаг

8 924 451-57-61 – Бэшүүрэй аймаг

8 924 451-57-63 – Зэдын аймаг

8 924 451-57-68 – Яруунын аймаг

8 924 451-26-21 – Загарайн аймаг

8 924 451-57-74 – Захааминай аймаг

8 924 451-57-76 – Ивалгын аймаг

8 924 451-57-47 – Кабанскын аймаг

8 924 451-57-78 – Хэжэнгын аймаг

8 924 451-57-48 – Хурамхаанай аймаг

8 924 451-57-89 – Хяагтын аймаг

8 924 451-57-95 – Муяын аймаг

8 924 451-57-93 – Мухар-Шэбэрэй аймаг

8 924 451-18-03 – Ахын аймаг

8 924 451-58-04 – Байгал шадарай аймаг

8 924 451-57-91 – Хойто Байгалай аймаг

8 924 451-57-54 – Сэлэнгын аймаг

8 924 451-58-23 – Тарбагатайн аймаг

8 924 451-18-40 – Түнхэнэй аймаг

8 924 451-58-22 – Хориин аймаг.

Тоолон бэшэлгэ үргэлжэлһөөр

Буряад орондо ажаһуугшадые тоолон бэшэлгэ үргэлжэлһөөр. Эгээл олоор Бэшүүрэй, Хориин болон Ахын аймагуудаар тоолуулан бэшүүлээ.

Тоолон бэшэлгэдэ эрхэтэд ниигэмэй хэргэмһээ ба бэе махабадай шадалһаа дулдыдангүй, булта хабаадаха ёһотой. Ажаһуугшадые тоолон бэшэлгэдэ ямар аргануудаар хабаадахаб гэжэ «Бүхэроссиин шэхэ хатуушуулай бүлгэмэй» Буряадай таһагта хөөрэжэ үгөө. Эмхиин мэргэжэлтэд дүлии болон муугаар дууладаг хүнүүдтэ тоолон бэшэлгын анкетэнүүдые хүсэлдүүлжэ бэшэхэдэнь туһална.

Тоолон бэшэлгын үедэ дүлии зонтой гараараа занган, ородоор хөөрэлдэжэ шададаг хүнүүдэй тоо мэдэгдэхэ, саашадаа тусхай бүлэгүүдэй мэргэжэлтэдтэ дамжуулагдаха юм. Энэнь ниигэмэй түлэбүүдые байгуулхада, тон хэрэгтэй болохо.

Тоолон бэшэлгэ хадаа Россида ямар яһанай, ямар болбосоролтой, ямар хэлэтэй, хэды арад зон ажаһуунаб гэжэ хүсэдөөр элирүүлхэ нэгэл бодото арга болоно. Энэ хэмжээ ябуулгын үедэ суглуулагдаһан мэдээнүүд шэнжэлэгдэжэ, саашадаа регионой хүгжэлтэдэ хэды мүнгэн зөөри шэглүүлэгдэхэб гэжэ тодорхойлогдохо.

Бүхэроссиин ажаһуугшад тоолон бэшэлгэдэ хабаадахадаа, нэгэ доро өөрыгөө, хамта ажаһуудаг хүн зоноо бултыень бэшүүлхэ болоно. Анкетэ бэшэжэ дүүргэхэдээ, бэшүүлһэн хүн бүхэндэ тоолон бэшүүлээ гэжэ баталһан онсо куар-код байгуулагдана. Куар-код портал хэрэглэгшын өөрын таһагта, мүн баһа хэрэглэгшын карточка соо байгаа бүхы контактна каналнуудаарнь эльгээгдэхэ. Утаһандань «Госуслуги» приложени хээтэй байбал, push – тоолон бэшүүлһэнэй гэршэлгэ ерэхэ. Эдэ бүгэдые буулган бэшэгшэдэй ерэтэр, ёһоорнь байлгаха хэрэгтэй. Хэн «Госуслуги» порталда бэшэгдээб, тэрээндэ анкетын асуудалнуудта харюусалтагүй, буулган бэшэгшэдэ гансал код харуулха хэрэгтэй. Сахим-бэшэлгын хажуугаар баһал заншалта ёһоороо тоолон бэшэхэ - буулган бэшэгшэд гэр байрануудаар ябажа, асуулта үнгэргэхэ.

Буряадай Толгойлогшо тоолон бэшэлгэдэ хабаадаа

Октябриин 25-да Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Бүхэроссиин ажаһуугшадые тоолон бэшэлгэдэ хабаадаа. Тиин тус хэмжээ ябуулга Буряад орондо ехэл һулаар ябана гэжэ дуулгаад, нютагаархидаа эдэбхитэйгээр хабаадахыень уряалаа.

- Бүхы юумэмнай ажаһуугшадай тоогоор түсэблэгдэдэг: һан жаса, болбосоролой, элүүрые хамгаалгын бүхы һалбаринууд, хэды эмшэдые болон багшанарые байлгахаб, харгынууд, инженернэ хангалта гэхэ мэтэ. Хэды хүн тоологдоноб – тиимэл түсэб табигдаха. Жэшээлэн хэлэхэдэ, 200 хүнэй ажаһуудаг һууринда 50 хүнэйл тоологдобол, ФАП-шье, эмшэншье байхагүй болоно.

Үгтэһэн сагай хахадһаа үлүүнь үнгэршэбэ. Үшөө 700 мянга гаран зониие бэшэжэ абаха болонобди. Энэмнай ехэл даа. Бултадаа тоолон бэшэлгэдэ хабаадахамнай - тон шухала, - гэжэ уласай ажаһуугшадта Буряадай Толгойлогшо хандаа.

Гэхэтэй хамта хубиин гэрнүүдтэ ажаһуугшадые нохойнуудаа хаража байхыень Алексей Цыденов уряалаа. Буулган бэшэгшэдтэ нохойнуудай добтолхо ушарнууд олошороо гэжэ тэрэ тэмдэглээ. 

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар