Ниигэм 8 nov 2021 593

​Ород уласай буддын шажантанда Далай-лама хандаба

© фото: Яндекс Дзен

Дэлхэйн ерээдүй ажабайдалда Ород гүрэн ехэ удха шанартай, буддын шажантанай ажаһуудаг заншалта можо нютагуудта Буддын һургаалда һонирхол түрэжэ эхилээ, тэрэнииень шудалха хэрэгтэй гэжэ XIV дүгээр Далай лама РИА Новости албанда Ород гүрэнэй ажаһуугшадта эмхидхэгдэһэн онлайн һуралсалда хэлэһэн байна.

- Географиин талаһаа Ород гүрэн ехэ шухала. Дэлхэйн энэ хуби ехэ шухала. Ород гүрэнэй зарим можо нютагуудта буддын шажантан ажаһуудаг. Буддын шажанай ехэ багшанар эдэ уласуудһаа гарадаг, - гэжэ ерээдүйдэ Ород гүрэнэй үүргэ тухай асуудалда харюусахадаа, Далай лама тэмдэглэбэ.

Мүнөө Ород гүрэнэй можо нютагуудта «Буддын һургаалда һонирхол түрэнэ» гэжэ Далай лама хэлэһэн банйа.

«Тон шухалань мүнөө болбосорол болоно: буддын шажан шудалха хэрэгтэй», - гэжэ Далай лама онсолоо.

 Тиихэдэ уг удамайнгаа соёлой баялиг сахин хамгаалха шухала гэжэ Далай лама Ород гүрэнэй буддын шажантанда хандаа.

Ород гүрэнэй буддын шажантанда Далай ламын һургаалнууд 2009 онһоо хойшо эмхидхэгдэдэг. Тахал үбшэнэй пандемиһээ боложо, тэрэ мүнөө онлайн аргаар эмхидхэгдэнэ. Энэдхэг орондо болоһон һүүлэй һургаалнуудта Ород гүрэнэй мянга хахадһаа дээшэ ажаһуугшад ошодог һэн, Латвида гурбан мянганһаа дээшэ Ородой ажаһуугшад хабаадаа. 2020 онһоо хойшо Далай лама һүзэгшэдтэй видеохолбоогоор уулзана.

Фото: Яндекс Дзен