Ниигэм 9 nov 2021 649

​Буряадтамнай QR-код сагһаа урид болюулжашье магад

© фото: pixabay.com

Олониие хүлгүүлһэн QR-код харуулха хэмжээ ябуулган жэлэй дүүрэтэр үргэлжэлхэ гэжэ засаг баригшад мэдүүлээ һэн. Харин мүнөө Алексей Цыденовэй мэдээсэһээр, бүри түрүүн энэ эрилтэеэ хуряажа магадгүй.

- Һэргылэмжын ажал ябуулагдаһаар. Һүүлэй хэдэн үдэрэй туршада тарилга абаһан зоной тоо яһала дээшэлээ. Буряадаймнай ажаһуугшадай 80 хубинь тарилга абабалнь, QR-код харуулха гэһэн эрилтэеэ болюулхабди, - гэжэ Толгойлогшо дуулгаба.

Олоной газараар ябахаяа һанабал QR-код тэмдэг харуулха гэһэн зарлигые зарим зон дэмжэнэ, харин нүгөөдэнь огто буруушаана.

-Бидэнэй эрхэ сүлөө эбдэнэ. Хуулиин ёһоор яажашье бидэниие баалаха эрхэгүй. Муухай үбшэ тогтоохо зорилготойгоор энэ хэмжээн абтана. Элүүр энхэ байдалаа сахия, - гэһэн удхатай үгүүлэлнүүд олоор Интернедтэ бэшэгдэнэ.

Хорото үбшэниие номгоруулхын тула эмшэдэй заабарилһан бүхы эрилтэнүүдые дүүргэхэл болоолди даа.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: pixabay.com