Ниигэм 10 nov 2021 630

​Буряадай Сэлэнгын аймагай хонишодто «Мянгатан» гэһэн тэмдэг барюулагдаба

© фото: Александр Махачкеев

Үсэгэлдэр, ноябриин 9-дэ, Сэлэнгын аймагта хүдөө ажахын һалбариинхид сугларжа, жэлэйнгээ үрэ дүн гаргаба. Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаман, Сэлэнгын аймагай захиргаан түрүү ажалшадта Баярай бэшэг болон бэлэгүүдые барюулба.

Хамба лама Дамба Аюшеев энэ хэмжээ ябуулгада оролсожо, “Ниигэмэй хонин һүрэг” гэһэн программаар хони үдхэжэ, жэл бүри арад зондоо тараажа байдаг хүнүүдтэ Сангхын зүгһөө тусхай шагнал барюулба. Тиин «Мянгатан» гэһэн тэмдэгтэ гурбан малшад хүртэбэ: Доржиев Игорь (Усть-Урма), Бадмаев Сергей (Ноёхон), Жадамбаева Соёлма (Ёнхор). Эдэ гурбан хонишод мянга гаран хони хүн зондо тараажа үгэһэн байха юм.

Тэрэл үдэртөө хамба лама Хяагтын аймаг ошобо. Тэндэ баһал малшадта тусхай тэмдэгүүдые барюулба. Харин мүнөөдэр, ноябриин 10- да, хамба лама Зэдэ ошожо, баһал шагналнуудые гардуулха юм.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Александр Махачкеев