Ниигэм 11 nov 2021 549

​Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд Михаил Мишустинда хандахань

© фото: Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албан

Нэмэлтэ һуралсалай эмхи зургаануудай байшангуудта ехэ заһабарилга хэхэ тухай хуулиин түсэл үүсхэн оруулха эрхэ баталжа, гүрэнэй программа абаха хандалгатайгаар Россиин премьер-министр Михаил Мишустинда Арадай Хуралай һунгамалнууд хандахань. Ниигэмэй бодолгын талаар хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец энэ тогтоолой түсэл бэлдэжэ оруулһан юм.

- Ургажа ябаһан үхибүүдые нэмэлтэ һуралсалай талаар шанар һайтайгаар бэлдэхэ гээшэ тон ехэ хэрэг. Буряад Уласта энэ ажал ябуулдаг эмхи зургаануудай байшангууд хуушаранхай байна. Ехэ заһабарилга хэхэ мүнгэн уласай һан соо хараалагданагүй. Гэхэ зуура, хүүгэдые нэмэлтэ һуралсалай талаар хангаха асуудал тон шухала. Ехэ заһабарилга хэхэ гүрэнэй программа абаха тухай хандалга бэлдэжэ, Ородой Холбоото Уласай Засагай газарта хандаха шиидхэбэри оруулагдаа, - гэжэ Игорь Марковец хэлэнэ.

Буряад Уласта нэмэлтэ һуралсалай 25 байшан заһабарилагдахаар болонхой. Энэ ажалда 752 сая түхэриг гаргашалагдаха байна. Мүн тиихэдэ 21 байшангуудые һэльбэн шэнэлэлгэдэ 1,2 млрд түхэриг хэрэгтэй гээд тоологдоно.

Хэрбэеэ энэ хандалгын баталагдаа һаа, Буряад Уласһаа Гүрэнэй Дүүмэдэ һунгамалнууд Николай Будуев, Вячеслав Дамдинцурунов, Вячеслав Мархаев гэгшэдтэ болон сенаторнууд Александр Варфоломеев, Вячеслав Наговицында туһалха тухай хандалга мүн эльгээгдэхээр хараалагдана.

Ноябриин 18-да үнгэрхэ Арадай Хуралай сессии дээрэ энэ асуудал зүбшэн хэлсэгдэхэ юм.  

Источник: Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албан