Ниигэм 11 nov 2021 434

​Буряад Уласта хүдөөгэй аяншалга хүгжөөхэ шухала

© фото: Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албан

Хүдөөгэй аяншалга хүгжөөхэ тухай хуулиин түсэл Арадай Хуралай һунгамалнууд зүбшэн хэлсэхээр түсэблэнэ. Хуулида оруулагдаха нэмэлтэ хубилалтануудай ёһоор, хүдөө нютагта оршодог аяншалгын байшангуудта энэ хуули хүдэлхэ зэргэтэй. Буряад Уласай Арадай Хуралай Эдэй засагай бодолгын, байгаали ашаглалгын ба байгаали хамгаалгын хорооной түрүүлэгшэ Анатолий Кушнарёвой тэмдэглэһээр, хүдөөгэй аяншалга тухай хуули абтагдахадаа, сэбэр байгаалида аятай зохидоор амарха, түүхэтэ газарнуудтай танилсалга үнгэргэхэ, мүн арадай уран һайхантай дүтөөр танилсаха тухай хэлэгдэнэ.

- Хүдөө нютагта аяншалга хүгжөөхэ шухала. Хүн зоной, хүдөө нютагай ажабайдалтай танилсаха гээшэ ехэ һонин. Тиимэһээ энэ хуулида нэмэлтэ хубилалтануудые оруулхадаа, нэн түрүүн аяншалга хүгжөөхэ хэрэгтэ анхарал хандуулнабди, - гэжэ Анатолий Кушнарёв хэлэнэ.

Ерэһэн айлшадые зохидоор угтажа абаха, сүлөө сагыень шанартайгаар үнгэргэхэ, экскурси ябуулха тухай хуулида хэлэгдэнэ.

- Фермернууд мүн энэ талаар хүдэлхэ аргатай. Мал ажахытайгаа танилсуулхадаа, хангалта үзүүлжэ, мүнгэ олохо аргатай. Тиихэдэ экскурсовод мэргэжэлтэд ажалтай болоно. Хүдөө нютагта ажалай һууринууд байгуулагдаха, нютаг, оршон хангалгын байгуулга хүгжэхэ зэргэтэй, - гээд Арадай һунгамал һанамжална.  

Источник: Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албан