Ниигэм 23 nov 2021 311

​Мүльһэн үшөө хэбэрэг – ойлгожо ябагты!

© фото: Булат Бадмаевай гэрэл зураг

Жабарта үбэлнай ойртожол байна - газаамнай хэды үдэрэй яһала хүйтэн боложо эхилээ. Хэды тиигэбэшье, гол горходой мүльһэн үшөө бэхижээдүй хэбэрэг зандаа. Хаа  яана хүүгэдэй мүльһэн дээрэ гаража наадаха ушарнууд дайралдана. Теэд үхибүүд ойлгомторгүй ябаһаар, сүмэржэшье болохо ха юм даа. Үшөө тиихэдэ нютагаархиднай мүльһэн дээгүүр автомашинаараа гүйлгэлдэдэг. Тиимэ газарнуудта МЧС-эй албанай мэргэжэлтэд хорюулай тэмдэгүүдые жэл бүри тодходог.

- Сэлэнгэ болон Үдэ мүрэнүүдэй мүльһэн дээрэ гарахыень хизаарлаһан тэмдэгүүдые шалгахадамнай, 90 хубинь үгы байнал даа. Тиимэ тэмдэгүүдые арад зон зорюута эбдэнэ, һулга татажа хаяна, - гэжэ Улаан-Үдын бэдэрэлгэ-абаралгын албанай дарга Олег Лухнев гомдон байжа хэлэнэ.

Хүсэд зузаараагүй мүльһэн дээрэ хүн зоной гарахагүйн тула тусхай һэргылэмжын, шалгалтын ажал ябуулагдадаг. Мүнөөдэрһөө эхилжэ, уһа голой эрье зубшан, тусхай албанай мэргэжэлтэд ябажа ажаллаха. Мүльһэн дээрэ гаража наадажа байһан хүүгэдые сагдаагай таһагта абаашаха болоно.

- Степной гэһэн горхоной мүльһэн дээрэ хүүгэд наадажа бай­на гэжэ ажаһуугшадһаа мэдүүлгэ ородог. Албатадай ошоходонь, ав­томашиныень хараад, тэдэ хүүгэд зугадан гүйлдэшэнэ. Бурхан хаража, нёдондо мүльһэнэй сүмэрһэнһөө боложо, аюул болоогүй, - гэжэ Олег Лухнев хэлэнэ.

Хүндэтэ гэртэхин, хэбэрэг мүльһэн дээрэ гаража наадахада аймшагтай гэжэ хүүгэдтээ һайнаар ойлгуулжа үгыт! Ами наһаяа гамнагты!

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Булат Бадмаевай гэрэл зураг